Analyse: EU-lidstaten die regels burgervrijheden overtreden moeten keihard worden aangepakt! Maar hoe doe je dat?

0
1674
Het corona-absurditeiten kabinet: Afstand houden? Ok dan maar gezellig met een bronzen beeld op een bankje in de buitenlucht waar het verplicht is om een mondkapje te dragen, echter op een terrasje is dit natuurlijk weer niet verplicht De wereld anno 2020 zoals hier in het Spaanse Cartagena Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Dit jaar is ons iets overkomen waarvan menig mens nooit had kunnen denken dat zij hier mee te maken zou krijgen. Lockdowns en inperkingen van de persoonlijke bewegingsvrijheid. Europa is een vrije samenleving en we zijn niet gewend om in de pas te lopen van wat de overheid ons opdraagt of meent ons te moeten opdragen.

Gebodsbord met verplichte corona-maatregelen die door de burger opgevolgd moeten worden op straffe van een boete in Scheveningen, Den Haag, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Dit jaar is er een harde aanvaring ontstaan tussen een gezondheidsprobleem enerzijds en de vrijheden en de economische belangen van burger en bedrijfsleven anderzijds.De laatste maanden zien we meer en meer dat de onvrede onder de bevolking toeneemt en de onvrede begint vormen aan te nemen de je het best kunt vergelijken met een ontstoken abces. Onder de “maatschappelijke huid” is een hoop etter ontstaan. De onderhuidse druk onder het maatschappelijk abces is dermate groot dat de huid ieder moment kan klappen. De enige manier om dit te voorkomen is de druk wegnemen en te zorgen voor verlichting door “maatschappelijke drainage”

Matrixbord langs de snelweg dat de burger vertelt c.q.opdraagt om 10 dagen in quarantaine te gaan als je uit een “oranje/rood” gebied terugkomt. Bord werd gefotografeerd op de A58 tussen Bergen op Zoom en Goes
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De situatie van vandaag is niet het “nieuwe normaal” en mag nooit het “nieuwe normaal” worden.

De onvrede ten gevolge van de corona-maatregelen heeft geleid tot de nodige demonstraties. De inperkingen van het grondwettelijk recht op demonstratie was en is onverstandig en het niet zelden geleid tussen harde confrontaties tussen politie en demonstranten. Demonstreren met gebruik van geweld is in deze niet goed te keuren. Maar er zijn serieuze aanwijzingen dat ook de politie in de diverse Europese lidstaten bij handhaving van de maatregelen en het optreden bij demonstraties zwaar de fout in is gegaan en opzettelijk buitensporig geweld heeft gebruikt en zich schuldig heeft gemaakt aan vernedering en intimidatie.

Van draagplicht mondkapjes tot totale rookverboden in de openbare lucht (zoals op de Balearen in Spanje). De overheid vraagt met absurde maatregelen om burgerlijke ongehoorzaamheid Dus is er voor ieder probleem een oplossing.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De meest verontrustende signalen komen op dit moment uit België maar ook uit landen als Spanje. De regering op de eilanden groep Balearen verbood het roken in de publieke ruimte al stond je ergens in “the middle of nowhere”. Zo’n maatregel heeft echt geen enkel nut en is sinds deze week komen te vervallen.

Gezin met mondkapje, vrijwel alleen in een redelijk verlaten omgeving nabij Cabo Espichel , Sesimbra, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De nasleep van deze crisis, zal zo ik het thans bezie mede moeten leiden tot rechtsherstel van hen die door de overheid en haar organen schade is toegebracht of onrechtmatig is beperkt in de burgerlijke vrijheden. Ook misdragingen van de overheid mogen niet onbestraft en zonder gevolg blijven.

Oudere vrouw in een bushokje in een totaal verlaten omgeving, heeft een mondkapje dan wel zin? Valt zeer te betwijfelen. Deze foto werd gemaakt in Azeitao, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De wonden die zijn geslagen in de verbinding tussen de politiek, lees openbaar bestuur en de bevolking zullen niet snel helen. Het wantrouwen wordt groter en groter en daarmee de kans op blijvende destabilisatie van onze Europese samenlevingen. Het kan en mag evenmin zo zijn dat medici en virologen op de stoel van openbare bestuurders gaan zitten. Zij hebben geen democratisch mandaat en zij moeten staatsrechtelijk hun plaats kennen.

Even lekker naar de spa of sauna? Het was en is er niet bij gedurende de lockdowns in Frankrijk. Op de foto een wellness centrum in de Franse Pyreneeën
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De overheden in Europa hebben amper of geen luisterend of begrijpend oor gehad voor hen die het fundamenteel oneens zijn met de afgekondigde en vrijheidsbeperkende maatregelen. Het paradoxale is dat het enig luisterend en begrijpend oor geboden werd vanuit het instituut dat juist door een substantieel aantal mensen zo met argusogen bekeken wordt, namelijk het Europees Parlement. Juist hier is Europa ooit mede voor opgericht: om de vrijheid en de rechten van de Europese burger te bewaken.

Burgers met mondkapjes voor het gebouw van het Europees Parlement in Brussel, België Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het is 13 november 2020. Plaats van handeling is het Europees Parlement. Slotconclusie  van die dag “Europese waarden moeten altijd bovenaan staan ook ten tijde van een noodtoestand” volgens het Europees Parlement. Facts Found waarschuwde in een analyse aan het begin van de corona-crisis  al voor het misbruik van bijzondere bevoegdheden. Acht maanden later lijkt het Europees Parlement ook die mening te zijn toegedaan. Het Europees parlement eiste van de Europese Commissie om inspanningen te leveren, met inbegrip van juridische maatregelen wanneer lidstaten en overheden in lidstaten te ver gaan in het beperken van de vrijheden van burgers, aldus het EP. Nee, dit is geen fake news, we verwijzen u naar:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91118/european-values-must-prevail-even-in-a-state-of-public-emergency-meps-say

Avondklok in het Spaanse Malaga. Een totaal verlaten en desolate binnenstad die anders zo levendig is
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er wordt in de Europese instellingen gefronst gekeken hoe de nationale en regionale regeringen allerhande maatregelen nemen die de vrijheden van burgers beperken Ja, objectief kunnen we vaststellen dat veel maatregelen die zijn genomen ronduit onrechtmatig zijn. Immers ze zijn apert in strijd met de het vrij verkeer van personen binnen Europa, het fundamenteel recht op demonstreren, het respecteren van de persoonlijke levenssfeer etc. etc. Denk aan de avondklok of het verbieden om u van de ene regio naar de andere te verplaatsen.

Het Directoraat Generaal Justitie van de Europese Commissie in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De oproep aan Europees justitiecommissaris, de Belg Didier Reynders om regeringen die onrechtmatige maatregelen hebben genomen te vervolgen hebben nog niet geleid tot concrete actie. Tot op heden blijven de inspanningen beperkt tot de diplomatie. Als de Europese Commissie strafprocedures tegen een hoop landen tegelijk zou gaan voeren ontstaat er een onwerkbare situatie tussen de Europese Commissie enerzijds en de Europese Raad van Staats- en regeringsleiders anderzijds. Kortom ook juridisch is de Europese Unie niet volledig en in absolute onafhankelijkheid toegerust om onrechtmatige vrijheidsbeperkende maatregelen afgekondigd door de lidstaten hard aan te pakken.In de wandelgangen van de Europese instellingen is het nodige gemor en gevloek hoorbaar en steeds harder hoorbaar.

Angstsamenleving anno 2020 : vrouw met mondkapje in de binnenstad van Lissabon, Portugal Foto: © Peter-Vincent Schuld


Is er een oplossing denkbaar? Ja, er is een oplossing. Maar deze oplossing zal niet voor deze crisis zijn. Het is juridisch en ethisch ontoelaatbaar dat de vrijheden van burgers onrechtmatig worden ingeperkt zonder dat daar een harde maatregel op volgt die het overtredende land op zijn plaats wijst. Het is evenmin een gotspe dat een lidstaat hiermee weg kan komen zonder enige strafoplegging, zoals een stevige boete, die dermate hoog is dat het een afschrikwekkende werking heeft. Beter is het  om dit soort situaties te voorkomen.

Verdrag van Nice: Top van Nice, Frankrijk december 2000. Op de foto de toenmalige premier van Luxemburg Jean Claude Juncker (linksachter) de Franse premier Lionel Jospin (linksonder), De toenmalge Nederlandse premier Wim Kok (overleden) en rechtsonder de voormalige Franse president Jacques Chirac (overleden)
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dit soort situaties zijn te voorkomen en de oplossing hiervoor ligt reeds klaar en is vervat in het Verdrag van Nice (december 2000). Dit verdrag voorziet in de mogelijkheid om het Europees Hof van Justitie extra rechtsprekende organen te geven. In deze valt te denken aan een “Noodkamer” bij het Europees Hof van Justitie.

Europees Hof van Justitie in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Voordat de overheid van een lidstaat ook maar enige vrijheidsbeperkende maatregel neemt die geen verband houdt met een zich van het ene op het andere moment aandienende crisissituatie zoals een ramp, terreur of ander grootschalig geweld (te denken aan onverwachte oorlogshandelingen) zou elke regering of deelregering deze maatregelen verplicht en op straffe van een boete dienen voor te leggen aan de speciale Noodkamer bij het Europees Hof van Justitie. te Luxemburg.

Indien de Noodkamer van het Hof van mening is dat een voorgenomen maatregel of wet in strijd is met de Europese verdragen (die altijd de kracht van hogere wet hebben) of op welke andere wijze dan ook de fundamentele rechten van burgers schendt dient de Noodkamer de lidstaat te verbieden deze maatregel van kracht te verklaren of uit te voeren op straffe van een te verbeurd te verklaren som.


Het strekt tot de aanbeveling dat de betreffende lidstaat niet in beroep kan gaan. Dus de zaak moet ter beoordeling voorgelegd worden aan de hoogste Europese gerechtelijke instantie, en dat is dus het Hof van Justitie en dus niet bij het gerecht in eerste aanleg.

Indien een lidstaat een maatregel of een wetsvoorstel indient, dan dient deze dan volledig gemotiveerd te zijn en waar nodig (wetenschappelijk) onderbouwd. Voldoet een maatregel of een wetsvoorstel niet aan deze criteria dient de verzoekende lidstaat niet ontvankelijk te worden verklaard.

Soevereiniteit van landen is altijd betrekkelijk: Landen sluiten verdragen, deze hebben kracht van wet. Bij geschillen zijn er internationale gerechtshoven zoals het Internationaal Hof voor Arbitrage en het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties die zijn gevestigd in het Vredespaleis te Den Haag. Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het tegenargument van een land hiermee haar “soevereiniteit” zou verliezen, wat dat ook heden ten dage ook moge zijn, kan niet slagen. Immers elk land heeft zich gecommitteerd tot tal van verdragen met kracht van wet en zijn bijzondere (internationale) Hoven bevoegd.

Gelet op de hoogdringendheid zou het Hof uiterlijk binnen 78 uur uitspraak dienen te doen. Door vrijheidsbeperkende maatregelen vooraf rechterlijk te laten toetsen en zulks door het hoogste Europees rechtscollege voorkom je dat de lidstaten de fout ingaan, maar er wordt ook voorkomen dat nationale rechters (emotioneel) worden beïnvloed door de ontstane situatie dan wel dat zij het Europees recht verkeerd interpreteren. Om uw juwelen te laten repareren gaat u ook niet naar een schoenmaker.