Het antwoord van Facts Found op fake news

Peter-Vincent Schuld

Welke berichtgeving kun je vertrouwen en welke niet. Fake news, er wordt volop over gesproken en maatregelen worden geïnitieerd.
Google en Facebook zeggen te gaan optreden, zelfs de politiek kondigt bemoeienis aan.

De redactie van Facts Found wordt altijd wat achterdochtig als bedrijven en de politiek zich met dit soort zaken gaan bemoeien.
Dat er tegenwicht nodig om fake news te bestrijden is evident. De wijze waarop is een gecompiiceerd verhaal.

Zelfs gerenommeerde nieuwsmedia zoals CNN kregen verwijten te verduren dat nieuws wat zij brachten niet feitelijk of objectief zou zijn. Soms wordt er door schimmige partijen inderdaad (opzettelijke) foutieve berichtgeving in de wereld gebracht. Maar nieuwsmedia worden ook vals beschuldigd van het brengen van nepnieuws. Voor een nieuwsconglomeraat als CNN zijn dit soort aantijgingen uiterst moeilijk te verkroppen. Hoe moeten media zich tegen dit soort aantijgingen verdedigen?

Helaas zijn er nogal wat dubieuze websites die opzettelijk niet gestaafde complottheorieën en beschuldigingen zonder enige vorm van bewijs de wereld in smijten.

Het is voor zichzelf respecterende nieuwsorganisaties altijd goed om op gezette tijden aan introspectie te doen. Zonder acuut met vingers te wijzen plaatst ook de redactie van Facts Found wel eens vragen bij berichtgeving van andere toonaangevende media. Wordt er niet een te eenzijdig beeld gegeven? Wordt een onderwerp niet teveel “uitgemolken”? Worden er geen personen onnodig beschadigd?

De snelheid waarmee het nieuws heden ten dage moet worden gebracht kan nog wel eens ten koste gaan van de zorgvuldigheid.
Als er zich “breaking news” voordoet is bijvoorbeeld de BBC altijd wat terughoudender om vergaarde informatie als “feit” de wereld in te brengen.

Fake news is niet nieuw: Propaganda en feiten die geen feiten zijn maar ook opzettelijk foute berichtgeving; fake news heeft altijd bestaan. Alleen de mate waarin het thans plaatsvindt, de snelheid waarmee en de impact op samenlevingen is ongekend.
Hoe gaat Facts Found om met berichtgeving?

In de eerste plaats kent Facts Found een duidelijk onderscheid tussen mening en feit. Meningen worden naar de lezer gecommuniceerd onder de duidelijke noemer “opinie”. Feiten onder de categorieën “Nieuws en actualiteiten” en “That’s life”.

Onze lezers moeten kunnen vertrouwen op de inhoud van Facts Found en niet alleen afgaan op de naam van dit medium waarmee we betrouwbaarheid proberen uit te stralen.

Beïnvloeding van berichtgeving door derde partijen wordt bij Facts Found eenvoudig weg niet toegestaan.

Facts Found heeft een aantal waarborgen ingebouwd om op het gebied van berichtgeving feitelijk en onafhankelijk te blijven.

In de praktijk betekent dat journalistieke ethiek op alle mogelijk denkbare manieren wordt toegepast met een pallet van gedragscodes.

De toekomstige advertenties worden niet in eigen huis geworven maar door een externe partij om onder geen enkel beding ook maar een schijn van belangenverstrengeling te kunnen laten ontstaan.

Facts Found doet aan eigen nieuwsgaring en bevraagt mensen zelf. We checken details en schrijven niet zomaar klakkeloos alles op.
Als er gaandeweg bij het maken van een verhaal blijkt dat er gronden zijn om te twijfelen of we iets moeten publiceren of als we twijfelen aan het waarheidsgehalte van informatie die we vergaard hebben dan gaat het verhaal direct de prullenmand in, ongeacht wat de kosten van productie waren. Betrouwbaarheid gaat altijd boven alles.

Alhoewel Facts Found blij is als er veel lezers hun weg weten te vinden naar onze stukken, is dat niet ons enig zalig makend doel. Er zijn nu eenmaal belangrijke en interessante onderwerpen die nu eenmaal wat minder geïnteresseerden trekken, maar waarvan de inhoud wel belangrijk genoeg is om deze te communiceren. Ook deze verhalen moeten geschreven worden en voorzien van beeld. U kunt ons op dat punt vergelijken met de taak van de publieke omroep. Facts Found is een aanvulling op het bestaande journalistieke landschap waarin veel nationale en internationale nieuwsmedia hun best doen om naar beste vermogen te publiceren.

Facts Found kent geen subsidies van de overheid en geen stiekeme dotaties van mogelijke belanghebbende partijen. Waar betalen wij de kosten van dit nieuwe medium nu dan van? Uit eigen middelen!

De journalistieke leiding van Facts Found heeft een bagage van ontelbare jaren journalistieke en maatschappelijke ervaring. We zijn gewend om in nationale en internationale omgevingen te werken, onder moeilijke omstandigheden. De journalistieke leiding achter Facts Found heeft voordat er aangevangen werd met Facts Found voor nationale en internationale gerenommeerde nieuwsmedia gewerkt. Juiste berichtgeving brengen zit in ons bloed, het is een passie en het wordt beschouwd als een plicht.

Het invullen van deze maatschappelijke plicht is belangrijker dan het verhogen van de persoonlijke levensstandaard van de redacteuren achter Facts Found.

Facts Found wil pertinent geen betaalmuren opwerpen zodat lezers moeten gaan betalen om informatie tot zich te nemen. Facts Found is de mening toegedaan dat juist in een tijdperk waarin onbetrouwbare berichtgeving zo makkelijk te verkrijgen is, de lezer geen extra drempel opgeworpen moet krijgen om betrouwbare berichtgeving tot zich te kunnen nemen. Immers in de ogen van Facts Found ontstaat er dan de kans dat de lezer een stuk betrouwbare berichtgeving, waarvoor de lezer moet betalen, aan zich voorbij laat gaan.
Facts Found geeft hiermee geen oordeel over media die wel kiezen voor betaalmuren. Ook dat is pluriformiteit binnen de journalistiek.
Wij respecteren de keuze van andere nieuwsmedia.

Facts Found heeft er als klein en jong medium voor gekozen om rustig te groeien en ons niet gek te laten maken door de druk van “veel content” en “minder betrouwbare inhoud”.

Facts Found heeft er ook voor gekozen om bij voorkeur eigen beeld te gebruiken. Beeld waarvan u zeker kunt zijn dat er geen manipulatie aan te pas is gekomen. Beeld dat wordt gepubliceerd, wordt waar nodig voorzien van de locatie waar het beeld gemaakt is, onder welke omstandigheid en er wordt vermeld door wie het beeld gemaakt is.

De mensen achter Facts Found hebben allemaal de nodige algemene ontwikkeling en doen er alles aan om die algemene ontwikkeling op zo’n hoog mogelijk peil te houden. Daarmee pretendeert Facts Found niet alle kennis of de waarheid in pacht te hebben echter algemene ontwikkeling vormt wel de basis waarop we het nieuws met een kritisch oog kunnen volgen en brengen.

De journalistieke leiding van Facts Found houdt zich dagelijks alleen bezig met journalistiek en journalistieke belangen. Geen bijberoepen en geen nevenfuncties. Facts Found heeft een gemengd Nederlands-Belgische origine.

De redactie maakt in absolute onafhankelijkheid haar eigen journalistieke afwegingen.

Dit is het journalistieke antwoord van Facts Found op wat men “fake news” pleegt te noemen.

1 REACTIE

Comments are closed.