Betalingsachterstanden zorgpremies: Ligt een oplossing voor de hand?

0
996
Voor medisch zorg betalen wordt er zorgpremie betaald. Op de foto het Scheper ziekenhuis te Emmen. foto: © Jan Sibon/Schuld
Betalingsachterstanden zorgpremies: Ligt een oplossing voor de hand?
door Peter-Vincent Schuld
Een vaak terugkerend probleem in Nederland zijn de opgelopen achterstanden rond de zorgpremies die betaald moeten worden aan de ziektekostenverzekeraars.  Als iemand zes maanden zijn zorgpremie niet heeft betaald wordt die persoon bij het Centraal Administratiekantoor CAK gemeld als wanbetaler. Het CAK laat dan uw veel hogere
premie, de zogenaamde bestuursrechtelijke premie inhouden op uw inkomen dat u ontvangt van uw werkgever, uw uitkerende instantie of uw pensioeninstantie. De Rijksoverheid meldt op haar website dat als u bijvoorbeeld een te laag inkomen heeft, of onregelmatige inkomsten heeft u van het Centraal Justitieel Incassobureau een accept-giro ontvangt.
Uw premie zorgtoeslag die u eventueel ontvangt wordt dan rechtstreeks overgemaakt aan het CAK.
Maar heeft de Nederlandse overheid hier niet een probleem tot stand gebracht? Het lijkt erop dat geld wordt rondgepompt.
Ik zie met regelmaat dat niet afgedragen zorgpremies oorzaak zijn van beslagleggingen door gerechtsdeurwaarders.
Juridisch gezien is dat normaal. Immers er is een democratisch besluitvormingsproces aan voorafgegaan om tot de inrichting van een zorgstelsel te komen waarbij ingezetenen hun premies afdragen.
Maar de zogenaamde bestuursrechtelijke premies die worden geheven en ingevorderd lijken het probleem alleen maar groter te maken. Zeker wanneer mensen niet voldoende financiële middelen voorhanden hebben of niet goed met hun centjes kunnen omgaan.
Het is een voorbeeld van de steeds complexer wordende maatschappij met keuzes en keuzevrijheden.
De oude tijden van het ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering is voorbij.
Daar kan van alles over worden gezegd, maar dat is een politieke afweging geweest.
Een realiteit waar de samenleving mee heeft om te gaan en als men besluit alsnog het oude systeem weer in te voeren
krachtens het Nederlands recht verzekeraars gewoon het recht geeft om hun schade te claimen het geen er op neerkomt dat de Nederlandse staat dan een bedrag van ongeveer 22 miljard zou kwijt zijn.
Zorgverzekeraar Interpolis, hoofdkant te Tilburg
foto: © Peter-Vincent Schuld
Hoofdkantoor van CZ zorgverzekeringen te Tilburg.
foto: © Peter-Vincent Schuld
Kantoor van VGZ Zorgverzekeringen te Tilburg
foto: © Peter-Vincent Schuld
Kantoor van Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen in Rotterdam
foto: © Peter-Vincent Schuld

 

U kunt daar wat van vinden, maar het is de toepassing van het Nederlands recht dat voor iedere natuurlijke en rechtspersoon geldt.

Maar laten we terugkeren naar waar het feitelijk om gaat.
Hoe voorkomen we betalingsachterstanden, of hoe kunnen we deze beperken?
Is hier een rol weggelegd voor de overheid?
Ik denk dat dit wel eens heel goed zou kunnen.
Ik stel mij dan ook de vraag waarom het betalingstraject van zorgpremies niet begint op het moment dat het inkomen “ontstaat”?
Belastingen en premies volksverzekeringen worden door de werkgever, de uitkeringsinstantie of het pensioenfonds ook ingehouden.
Ja, kunnen de werkgevers dan zeggen, “dat kost ons weer een hoop administratieve rompslomp, want dan moeten we alles gaan doorbetalen aan reeks van zorgverzekeraars.
Nee dat hoeft in principe niet. Het CAK zou in deze de centrale rol van “collectant” kunnen vervullen.
Zij int de premies voor alle verzekerden en betaalt deze minus een administratieve kost, door aan de zorgverzekeraars.
Dat bespaart de zorgverzekeraars ook weer een hoop kosten, die maar deels verhaalbaar zijn op de verzekerde.
Ook de inkomsten uit de “bestuursrechtelijke premie” dekken niet de kosten die wanbetaling met zich meebrengen.
Wanbetalingen, betalingsachterstanden, schuldenproblematiek, het werkt niet bevorderend voor de psychische en fysieke gezondheid van de betrokkenen. Niet zelden kwetsbare personen in onze samenleving.
Ik heb altijd geleerd dat voorkomen beter is dan genezen.
De komst van deurwaarders kan begrijpelijkerwijs zorgen voor angststoornissen.
Daar kan het instituut “gerechtsdeurwaarder” in principe niets aan doen. Deze vrouw of man die deze functie vervult doet zijn werk, al dan niet op een empathische wijze. Maar het leidt in de praktijk wel weer tot een verhoogd gebruik van antidepressiva en andere kalmerende middelen. Ook dat heeft een kostprijs die voor een deel weer ten laste komt van de samenleving.
Dus wellicht een idee om de premies zorgverzekering in te houden bij de werkgever, uitkerende instantie of het pensioenfonds en de eventuele toeslag die u ontvangt rechtstreeks op uw rekening te ontvangen, hetgeen een maandelijks “douceurtje” kan opleveren.
We hebben het hier nog niet eens over de betaling van het eigen risico gehad. Dat is nog een ander verhaal.
Laat ons weten wat u vindt.