Brand op autoschip Fremantle Highway bij Ameland toont kwaadaardigheid van groene politiek aan!

0
Thermisch beeld (warmtecamera) van de in brand gevlogen autocarrier Fremantle Highway nabij Ameland, Nederland Foto: © Kustwacht Nederland

door Peter-Vincent Schuld

Voor zover we nu kunnen vaststellen lijkt de brand op de Fremantle Highway voor de kust van Ameland het gevolg te zijn van een elektrische auto waarvan de zogenaamde lithium-ion accu vlam heeft gevat. De kustwacht en bergingsbedrijven  hadden een fikse klus om de brand te bestrijden voor zover dat al mogelijk was. Immers, de brandhaard in het schip was niet te benaderen. Het massief blijven blussen met waterkanonnen vanaf de noodhulpslepers werd gestaakt omdat dit het schip zou kunnen destabiliseren.

De in brand gevlogen autocarrier Fremantle Highway
Foto: © Nederlandse Kustwacht


Aan deze brand aan boord zit een heel wrang kantje. We tellen even op. Een schip vervoert onder meer elektrische voertuigen. Voertuigen waarvan geweten is dat ze een hoog brandrisico met zich meedragen vanwege de lithium-ion accu’s. De brand aan boord was makkelijker te bestrijden geweest als het schip in hermetisch te sluiten compartimenten verdeeld was geweest om vervolgens in het hermetisch gesloten compartiment het thans (en onbegrijpelijk) verboden blusmiddel Halon te gebruiken. Niet dat je de brand in de batterijen blust, maar wel beheerst. Immers, rondom de lithium-ion batterij is een auto gebouwd die bestaat uit tal van andere brandbare stoffen. Halon is een blusmiddel dat voorheen onder meer vaak werd gebruikt voor machinekamers, datacenters en ruimtes vol met elektronica  Een nadeel van Halon is dat het blusmiddel schadelijk is bij het inhaleren door de mens en het zou de ozonlaag aantasten. In 2004 moest het gebruik van Halon als blusmiddel definitief gestaakt zijn. Over de ozonlaag horen we niks meer, decennia terug was het onderwerp niet uit de pers te krijgen.

In 1988 werd op de internationale beurs voor brandweer en rampenbestrijding Interschutz in het Duitse Hannover Halon nog volop aangeprezen. Halon had in dit geval wel degelijk een verschil kunnen maken. Nadien had uit het hermetisch afgesloten compartiment het blusmiddel afgezogen kunnen worden.  Vervuild bluswater wordt bij branden tegenwoordig ook vaak opgevangen, afgezogen en verwerkt zodat het niet in het oppervlaktewater of in de bodem terechtkomt.

Er is duidelijk een frictie ontstaan tussen milieu, gezondheid en de voorkoming of bestrijding van incidenten. Halon in de open lucht zou dus de ozonlaag aantasten. Of het vrijkomen van rookgassen door ongecontroleerde verbrandingsprocessen zo gezond is. De Europese Unie vaardigde in 2000 een verbod uit op het gebruik van Halon. Maar of dit nu zo’n wijs idee is geweest valt te betwijfelen. 10 jaar nadat op de Interschutz in Hannover het blusmiddel, zoals ik u vertelde nog als het ultieme blusmiddel voor branden binnen het “elektrische domein” werd aangemerkt, werd er een internationale afspraak gemaakt wat men het Protocol van Montreal noemt waardoor het blusmiddel op de zwarte lijst kwam.  In die tijd werd er nog amper gesproken over elektrificatie van private vervoersmiddelen zoals auto’s, steps, fietsen, motoren, vrachtwagens en scooters.

PvdA-minister Jan Pronk en meer

De Nederlandse oud-minister van Milieu Jan Pronk in het jaar 2000 gedurende een EU-vakraad van de ministers van milieu in Luxemburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan de hand van de brand op de Fremantle Highway kunnen we opnieuw de vraag stellen of de milieulobby en de politiek geen incidenten verergeren in plaats van noodgevallen te beheersen. De Europese Commissie die het wetsvoorstel tot verbod van Halon in de EU lanceerde en de leden van het Europees Parlement en de vakministers hebben dus ook weer in de periode 1998-2004 volstrekt liggen te slapen. De verantwoordelijke Nederlandse minister was destijds, ja hoor, daar hebben we hem weer, de PvdA’er Jan Pronk die in die tijd ook al druk doende was met het vermeende klimaatvraagstuk en namens Nederland de klimaattoppen bijwoonde en zich t.a.v. het klimaat een militante opstelling had. De vraag is dus redelijk of Pronk al dan niet bewust of opzettelijk mede heeft bijgedragen aan conflicten tussen (vermeende) milieuproblemen en de acute publieke veiligheid. Er is dus heel wat uit te leggen door deze man.

Er zijn alternatieven voor Halon, maar de hoeveelheid die je nodig hebt om te blussen is veel groter. We gaan u de chemische samenstellingen van de producten besparen, dat wordt een weliswaar interessant maar complex verhaal, maar Halon had in deze in een vroeg stadium, waarschijnlijk zonder dat het schip in nood was gekomen de brand kunnen beperken en onder controle kunnen krijgen zonder massieve inzet van de hulpdiensten ter zee. Tegenwoordig  kan het bezit of het voorhanden hebben van  Halon blusmiddelen  je zelfs op een forse boete komen te staan.

Je kunt wel acuut van alles en nog wat gaan verbieden maar er kunnen zich situaties voordoen waar het gebruik gewoon absoluut noodzakelijk is. Het verbieden van Halon komt voort uit het “groene denken”, het aansporen tot gebruik van elektrische auto’s komt voort uit het “groene denken”. Maar het groene denken kent zoveel tegenstrijdigheden en er wordt niet nagedacht over incidenten met een (mogelijk) catastrofale afloop.

Het toont glashard  aan dat “groen denken” per definitie de kans vergroot op rampzalige incidenten. Dit is niet alleen pure nalatigheid. Dit is niet alleen domheid. Het is bovenal pure kwaadaardigheid.
Bedrijven en particulieren die Halon blusmiddelen voorhanden hadden konden deze laten afvoeren voor verwerking door bedrijven die zich bezighouden met brandbeveiliging en particulieren konden de halonblussers zelfs afvoeren naar het depot voor chemisch afval van hun gemeente. Vervolgens kon het Halon veilig worden verwerkt.

Maar als de inhoud van een blusapparaat dat gevuld is met Halon veilig verwerkt kan worden dan kan een Halon in een hermetisch afgesloten compartiment of container ook veilig verwerkt worden.

Oplaadpunt voor openbaar te gebruiken elektrische fietsen in Lissabon, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Thans duurt het geruime tijd, soms dagen voordat een elektrisch voertuig dat met lithium-ion batterijen is uitgerust, van auto´s tot en met elektrische fietsen die vlam heeft gevat, definitief geblust is. Wanneer lithium-ion accu’s in brand vliegen komen er eveneens zeer schadelijke en gevaarlijke stoffen vrij.


Het spontaan in brand vliegen van bedoelde accu’s is eveneens geen uitzondering.  De Fremantle Highway stond in vuur en vlam. Hoeveel schadelijke stoffen zijn er de lucht in gegaan en hoeveel C02 is er vrijgekomen ten gevolge van deze brand? De vraag stelt zich of het aantal elektrische auto’s dat zich aan boord bevond ( naar schatting zo’n 498) gerelateerd aan de levensduur van de accu’s qua uitstoot van vermeend schadelijk C02 en de inspanningen die zijn geleverd vanaf het moment van winning, de productie van halffabrikaten en de toelevering van de componenten van deze voertuigen met vervolgens de feitelijke  productie, het transport naar de haven en het aan boord brengen van deze voertuigen, na deze brand ooit nog wel enige netto “milieuwinst “hadden opgeleverd. 

Het groene denken is een vorm van “hokjesdenken” voorzien van oogkleppen waarbij er een soort van opzettelijke blindheid is ontstaan voor de veiligheidsrisico’s en de neveneffecten. Maar dat is typisch iets voor mensen die dogma’s aanhangen waar de commercie handig op inspeelt. De handel in vergroening is een sektarische cult business geworden waarbij de redelijkheid het voorlopig heeft verloren.


Het “groene denken” en derhalve dus ook de “groene sektarische beweging” in onze samenleving is daarmee aan te merken als een gevaar voor de veiligheid van onze samenleving die zich middels allerlei samenweefsels van gedachtespinsels een simplistisch verhaal neerzet die uiteindelijk gebaseerd is  op leugens, halve waarheden, bedrog, domheid en ignorantie.

Logo van het Nederlands instituut voor Fysieke Veiligheid
Beeld © NIPV

We kijken eens wat het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV) hierover te melden heeft. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het NIPV nog niet verzelfstandigd en maakte het deels als “Directie Brandweer en Rampenbestrijding deel uit van het Ministerie van Binnenlandse Zaken). We citeren uit een rapport van het NIPV dat alleen nog maar handeld over lichte elektrische voertuigen zoals elektrische fietsen,steps,  scooters etc. We lezen het volgende:


Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn voertuigen die worden aangedreven door elektriciteit en vaak gebruikt worden voor het afleggen van korte afstanden in de stad, om zo de drukte van het autoverkeer te omzeilen. Deze categorie voertuigen bestaat onder andere uit elektrische scooters, fietsen en steps (SWOV, 2021). Hoewel ze zeker hun voordelen hebben, kleeft er aan LEV’s ook een belangrijk nadeel: het brandrisico. Vaak beschikken deze voertuigen namelijk over een lithium-ion accu die beschadigd kan raken, waardoor de kans op brand toeneemt. Ook kunnen de accu’s door een technisch defect spontaan in brand vliegen en mogelijk ook exploderen (Brandweer,
z.d.). Het opladen brengt ook risico’s met zich mee: particulieren die een LEV hebben, laden deze meestal thuis op. Afhankelijk van het soort voertuig en de oplaadmogelijkheden gebeurt dit binnen- of buitenshuis. Op het moment dat er een brand ontstaat tijdens het opladen, komt er rook vrij die schadelijk is voor de gezondheid. (IFV, 2021). Daarnaast kan de brand zich uitbreiden en zo schade veroorzaken aan de woning, nabijgelegen gebouwen
of – erger – aan de bewoners.

Een medewerker van de ANWB Wegenwacht werkt aan een probleem met een elektrische auto in Amsterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Dan hebben we het nog niet eens over elektrische auto’s waarvan het aantal snel toeneemt en waarmee het risico op brand toeneemt. Dus elk elektrisch voertuig dat zich voortbeweegt op lithium-ion accu’s kent dus een aanzienlijk risico op (spontane) brand. Wanneer branden in de open lucht uitbreken is het schadelijk, immers het verbrandingsproces gaat gepaard met uitstoot, zoals de verbrandingsmotor op diesel, benzine of lpg uitstoot kent. Maar de uitstoot via klassieke verbrandingsmotoren vindt gecontroleerd plaats door onder andere katalysatoren. Er bestaan geen katalysatoren voor rookgassen ten gevolge van een uitgebroken brand. die zijn er niet en het kan ook niet.

Elektrische auto van het netwerkbedrijf Enexis aan de laadpaal in een parkeergarage net boven een hotel in Sittard, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Sterker wanneer een elektrisch voertuig zich bevindt in een min of meer afgesloten ruimte als een particulieren parkeergarage bij jouw huis of appartement, of een parkeergarage bij een bedrijf of winkelcentrum, vaak ondergronds, of deze uitbreekt in een showroom dan hebben we dus een aanzienlijke kans op een ramp met dodelijke slachtoffers.

Een van de ontelbare laadpalen die is medegefinancierd door de Europese Unie, zoals hier in Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het heeft de Europese belastingbetaler al miljarden aan door de Europese Commissie gesubsidieerde laadpalen gekost, nationale overheden en regionale overheden hebben eveneens geïnvesteerd in laadpalen die met auto en al  ook nog eens vaak zijn geplaatst tegen gebouwen waar veel mensen verblijven zoals kantoren en hotels.

25 maart 2019: Een elektrische BMW i8 is in brand gevlogen bij de dealer in Breda en wordt door de brandweer van Breda in een eigen speciale dompel-blus-container geplaatst
Foto: © Perry Roovers


Branden in elektrische voertuigen krijg je niet zomaar uit. Brandweerkorpsen en bergingsbedrijven hebben tegenwoordig al speciale koel- en bluscontainers ter beschikking waarin een in brand gevlogen elektrisch voertuig wordt geplaatst en waarbij het voertuig dagenlang door middel van het in de container gepompte water gekoeld wordt. Weer extra investeringen vanwege een vergroot risico op brand, meer kosten voor bergers om de voertuigen veilig af te voeren, te koelen en te stallen  Dus hogere verzekeringspremies. We zijn werkelijk een weg van de waanzin ingeslagen en terugkeren op rasse schreden lijkt niet aan de orde.
Tegen domheid is geen kruit gewassen.

Ferries

Ferry van Finnlines vaart de haven van Travemünde, Duitsland binnen
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dan hebben we het nog niet over het uitbreken van brand terwijl elektrische auto’s aan boord van een ferry staan. En we hebben in Europa veel veerboten waarmee tienduizenden mensen elke dag worden overgezet naar andere landen of eilanden.


Beeldt u het zich in, u rijdt met uw elektrisch voertuig op een ferry, en daar hebben we in Europa er heel erg veel van. Er breekt brand uit met vaak honderden passagiers aan boord. Wilt u het meemaken? Ik niet. Dan is de ramp met de Fremantle Highway nog maar een eenvoudige en zeer beperkte voorbode. Immers op een ferry kun je niet zomaar het brandende voertuig oppakken en in open water smijten. De hitte die vrijkomt bij zo’n brand is niet te bevatten.Het is wachten op een ramp met honderden doden. De vraag is niet of zo’n ramp plaatsvindt, nee de vraag is wanneer die zich gaat afspelen.

Compartiment waar voertuigen geplaatst kunnen worden op de trein (Le Shuttle) waarmee voertuigen en passagiers via de Eurotunnel van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk reizen en vice versa.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Tenzij ze elektrische voertuigen aan boord van veerponten en ferries en in tunnels per direct verbieden. Maar daarmee valt het hele “groene denken” ineen. Als je dat doet, ben je, zoals het gezegde luidt, “aan het vloeken in de kerk” of kun je wachten op  sociale uitsluiting. Nu zal mij dat een volstrekte rotzorg zijn. Ik moet geen elektrisch hondenhok op wielen. Wat mij betreft gaan ze allemaal samen met Europees commissaris voor het klimaat en tevens groene aanjager Frans Timmermans, naar de sloop.

Stelt u zich voor dat u met uw elektrische auto zich in een kurkdroog natuurgebied bevindt en de accu’s schieten in brand. Natuurbranden worden in de meeste gevallen aangestoken of gebeuren door onvoorzichtigheid, dat is geen direct gevolg van een zekere klimaatverandering. Dan hebben we een situatie zoals we die in Griekenland gezien hebben. Maar ook daar wordt door het groene front niet over nagedacht of men wil er niet over nadenken en ik vrees het laatste. 


Als je politiek bedrijft waarbij je  op voorhand weet dat de veiligheidsrisico’s aanzienlijk zijn en je redelijkerwijs wetenschap had kunnen hebben van de gevolgen met inbegrip van het verlies aan mensenlevens, dan behoor je voor de strafrechter te verschijnen en bij veroordeling, zo nodig de bak in te vliegen.

Hoe dan ook, op zee, vaak ver van binnen enkele minuten aanwezige hulp, leiden dit soort incidenten met lithium-ion accu’s onherroepelijk tot catastrofes.


We kunnen niet zeggen dat we “het niet wisten”, op de website van het bovenvermelde NIPV staan ettelijke publicaties over brandgevaar in relatie tot elektrische voertuigen. Zelfs ruim voor de  de brand op de Fremantle Highway bij Ameland besteedde de Noorse maritieme verzekeraar Gard nog aandacht aan incidenten op zee waarbij lithium-ion accu’s in brand vliegen, we spreken over 30 maart van dit jaar. Onder de url  Lithium-ion battery fires – industry guidance and conference address risks inclusief een link naar een  6 dagen ervoor gepubliceerd document met richtlijnen voor het vervoer in containers in relatie tot brandveiligheid die u vindt op de website van het Cargo Incident Notification System CINS.

Een screenshot van de publicatie van de CiNS richtlijnen over het vervoer van lithium-ion batterijen in containers
Beeld: © CINS

Wat mij betreft gaat er een totale streep door elektrisch aangedreven voertuigen die onder meer lithium-ion accu’s gebruiken. Afgelopen, over en uit.  Weten dat je onaanvaardbare risico’s loopt op basis van  louter politiek gemotiveerde aspiraties getuigt niet van zorg voor de leefomgeving maar van pure kwaadaardigheid.

belangrijk naschrift: De instituten van de Europese Unie worden bestuurd door mensen met een bepaalde politieke kleur. Het beleid van de Europese Unie en haar instellingen kan na elke electorale wisseling veranderen, gelijk een regering en /of gelijk een gemeenteraad .