Christchurch: Botsende beschavingen leiden altijd tot nodeloos geweld

0
Op de foto, Peter-Vincent Schuld, Hoofdredacteur, beeldredacteur en fotojournalist bij Facts Found, in discussie op een terras in zijn woonplaats Javea foto: Christel Dubos/Schuld

Christchurch: Botsende beschavingen leiden altijd tot nodeloos geweld
door Peter-Vincent Schuld
De slachtpartijen in twee moskeeën in Christchurch, Nieuw Zeeland doen een hoop vragen oproepen bij veel mensen.
.
Voorop gesteld, deze moordpartijen zijn afkeurenswaardig en komen op geen enkele manier voor rechtvaardiging in aanmerking.
.
Zomaar mensen in het wilde weg doodschieten, mensen uit het leven halen, al dragen ze een religie annex ideologie met zich mee
die velen van ons, mijzelf inbegrepen, als absurd en (potentieel) gevaarlijk achten is de beschaving in de kern tarten en ontkennen.
.
Moord is en blijft moord. Massamoord is en blijft massamoord. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. In een beschaafde samenleving dient er naar mijn mening geen plaats te zijn voor willekeurige moordpartijen.
.
Het willekeurig doodschieten van moslims, die weliswaar gelovig zijn, maar waarvan allerminst vaststaat dat ze zijn geradicaliseerd of terroristische doelen nastreven is onmenselijk en draagt op geen enkele manier bij aan de door mij zo gehoopte verlichting.
.
Door mensen dood te schieten ontneem je hen op een volstrekt onacceptabele manier de kans om tot verlichting en tot afwerping van het religieus-ideologisch juk te komen.
.
Ik neem u even mee naar Nederland, alwaar een aantal ex-moslims in een recent verschenen boek getuigen over de bevrijding die ze hebben beleefd na het afwerpen van hun religieus juk.
.
Stelt u zich even voor dat deze mensen in hun “transitie-fase” naar verlichting het voorwerp waren geworden van een moordpartij.
.
De sociale druk om binnen de islamitische geloofsgemeenschappen actief en naar de buitenwereld belijdend te blijven  is dermate hoog dat er voor veel moslims geen ontsnappen aan is bij gebrek aan een vangnet.
.
Ik zou het, hoe zeer ik de islam integraal als verwerpelijk beschouw, welke moordpartij dan ook, en zeker niet deze in Christchurch op mijn geweten willen hebben.
Een mensenleven is en blijft een mensenleven, punt.
.
Pas wanneer een mens is verworden tot een levend object dat louter nog tot doel heeft om dood en verderf te zaaien is neutralisatie middels afschot in mijn ogen gerechtvaardigd.
.
Maar er zitten meer aspecten aan deze verschrikkelijke gebeurtenissen. Over deze aspecten wil ik het met u hebben.
.
Door de eeuwen heen is gebleken dat vrijzinnigheid en andere religies zich slecht verhouden tot de islam. Je kunt dat proberen te veranderen, maar sommige zaken zijn nu eenmaal niet kneedbaar of maakbaar.
.
Meer dan vijfentwintig jaar terug spraken we al met deskundigen onderling dat het samenbrengen van islamitische gemeenschappen met andere levensbeschouwelijke of politieke overtuigingen leidt tot ellende. De gevolgen daarvan hebben we gezien op de Balkan, in Myanmar en op tal van andere plaatsen. Het leidt overal tot het nodeloos verlies aan mensenlevens aan beide kanten.
.
Doordat in het algemeen het “egalitair” gedachtegoed zodanig is verwijderd van de realiteit, kon je wachten op dit soort schokkende gebeurtenissen.
.
Zelden of nooit werd er door de politiek de academische vraag gesteld of het wel verstandig is mensen met zulke verschillende visies op levensbeschouwing en maatschappij aan elkaar op te dringen. Of dit niet zou kunnen leiden tot spanningen en fricties.
Overal ter wereld zien we maatschappij afwijzend en gewelddadig gedrag vanuit de islam.
.
Ik zeg met nadruk vanuit de islam en niet vanuit iedere individuele moslim.
Als ik spreek kritisch of satirisch spreek over de rooms-katholieke kerk of de jehova’s getuigen, dan heb ik het ook niet over ieder afzonderlijk individu.
.
Terug naar de gebeurtenissen in Christchurch.
Het individueel leed van de slachtoffers en hun nabestaanden is onbeschrijflijk.
Dat mag niet miskend worden en mag zeker niet uit het oog verloren worden.
De dader(s) is en zijn geen held(en), maar gewetenloze lieden.
.
Maar we moeten tegelijkertijd beseffen dat levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen soms zo tegengesteld zijn dat er vroeg of laat  “chemische reacties optreden” die leiden tot dood en verderf. De feiten in Christchurch moeten ook in dat licht bezien worden, waarmee de feiten overigens zeker niet minder afkeurenswaardig worden. Doen als of deze chemische reacties beteugeld kunnen worden behoort tot waandenken.
.
Over de feiten in Christchurch kunnen we kort zijn.
Misdadig en van het ergste soort denkbaar.
.
Maar het is echter wel een (totaal verkeerde en zonder voorbehoud afkeurenswaardige) reactie op het islamitisch reveille dat wereldwijd voor spanningen, dood en verderf zorgt.
De daders van deze aanslagen spelen hiermee de cultuurrelativisten en extremistische moslims absoluut in de kaart.
.
Politieke middens die voor eigen gewin agressief reageren op islamkritiek en de-islamisering propageren worden door dit soort verschrikkelijke aanslagen verder onrechtmatig gedemoniseerd. Want met de islam als religie, de daar uit voortvloeiende culturen en de islam als maatschappij inrichtende entiteit  is er wel degelijk was mis. Maar dat geeft geen enkel, maar dan ook geen enkel recht om botweg tot massaal vermoorden van mensen over te gaan.
.
Bovendien hebben aanslagen als deze Christchurch ook tot gevolg dat islam-critici uit van oorsprong islamitische middens niet meer gehoord worden omdat ze overstemd worden door het politiek recupererend gekrakeel ter linkerzijde en het collectieve slachtoffergejank aan de andere zijde.
.
Ik houd niet van moord. Ik wens iedereen een gelukkig en vrij leven toe, het liefste zonder het juk van een religie die mensen beperkt in hun intellectuele groei en hun menselijke en lichamelijke vrijheid.
.
Van mijn kant geen gebeden, geen kaarsjes, maar wel alleen denken en hopen hoe we de 1,6 miljard moslims wereldwijd kunnen helpen om het religieus-ideoligisch juk af te gooien en ze op die manier van aardse leven leren te laten genieten, het leven van nu. Er is geen enkel rationeel element dat duidt op enig leven na de dood dat beter zou zijn dan het leven op deze planeet.
.
Geen gemoord alstublieft, maar een ode aan het (vrije) leven waarvan genoten mag worden.