De Avonddenkers: Een samenleving is als een weegschaal. Corona en maatregelen brengen alles uit balans.

0
Weegschaal met gewichten, gefotografeerd te Kampenhout, België foto: © Peter-Vincent Schuld

door Peter-Vincent Schuld

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen bepleit het  ontmoedigen van de niet essentiële reizen binnen de Europese Unie en gelijktijdig bepleit zij het respecteren van de Schengen-afspraken, met andere woorden, de open grenzen. Zie deze woorden maar eens uit leggen aan de burger. Ik kan heel goed uitleggen, maar dit krijg ik niet uitgelegd en als ik woordvoerder of handelaar zou zijn, zou ik het al helemaal niet verkocht krijgen. Mevrouw Von der Leyen leeft zoals vele politici , naar mijn mening, in een bubbel die ver van de realiteit van alle dag staat.  Het is de bedoeling dat je als politicus en bewindspersoon met 2 voeten in de samenleving blijft staan. Ik besprak deze namiddag de situatie met mijn collega Koos van Houdt. Hij haalde een sterk punt aan. De Europese regeringsleiders denken voornamelijk aan hun eigen landje en binnen de grenzen. Maar zoals Koos terecht opmerkte, een verplaatsing vanuit zijn woonplaats, gelegen in het oosten van Nederland naar het nabij gelegen Duitse Münster is veel dichterbij en geeft dus veel minder kans op problemen als wanneer hij zich naar het veel verder gelegen Den Haag zou moeten begeven.


Het is een waanidee dat het corona-probleem ophoudt te bestaan als je de grenzen sluit.  Ondanks het redelijk dom gezever wat we in diverse media kunnen teruglezen is de Europese Commissie helemaal geen voorstander van het sluiten van grenzen maar wordt zij door de lidstaten politiek min of meer gechanteerd om op straffe van onwerkbare en langdurig verstoorde verhoudingen, woorden te zoeken die het vrij verkeer van personen doen ontmoedigen. Maar het is een schemergebied waar de Europese Commissie zich in begeeft.

Woorden wikken en wegen op de “”weegschaal” zoals dit exemplaar in Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Woorden wikken en wegen.  Dan moeten de gesproken woorden ook nog eens passen binnen de Europese afspraken met kracht van wet. Nu kunnen de Belgische premier De Croo en consorten wel een reisverbod afkondigen, maar je kunt je de vraag stellen of hiermee het proportionaliteitsbeginsel niet geschonden wordt. Want hoe zit het nou met de vrij verkeer van personen. We pakken het akkoord van Schengen erbij en komen uit bij artikel 2.

Artikel 2

1. De binnengrenzen mogen op iedere plaats, zonder dat personencontrole wordt uitgeoefend, worden overschreden.

2. Wanneer evenwel de openbare orde of de nationale veiligheid daartoe noopt, kan een overeenkomstsluitende partij, na raadpleging van de overige overeenkomstsluitende partijen, besluiten dat gedurende een beperkte periode aan de binnengrenzen aan de situatie aangepaste nationale grenscontroles worden uitgeoefend. Vergen de openbare orde of de nationale veiligheid dat onverwijld wordt opgetreden, dan treft de betrokken overeenkomstsluitende partij de nodige maatregelen, en stelt zij de overige overeenkomstsluitende partijen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis.

Al is het misschien maar tijdelijk, is de Belgische premier De Croo niet bezig om van België een tijdelijke DDR te maken?  En wat is tijdelijk?  Wat als het vermaledijde virus nu nog jaren onder ons blijft in gemuteerde vormen? Wat als de vaccins of andere maatregelen niet helpen? Niemand kan enige garantie geven op welke uitkomst dan ook. Juist daarom is het zo belangrijk de rechtsstatelijkheid te respecteren als overheid. Ik vrees toch dat het handelen van de Belgische regering in aanmerking komt voor een rechterlijke toetsing door het Europees Hof.

Ook besluiten moeten gewikt en gewogen worden: Op de foto een antieke weegschaal in Grandola, Portugal
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Ietwat verontrustend is het gegeven dat er diverse zijn artsen die zeggen; “Laten we de geldende rechtsregels maar even terzijde schuiven, want we hebben te maken met een crisis”.  Dit is je toch op een gevaarlijk hellend vlak begeven. Als overheden zich hieraan gaan bezondigen dan rest er geen andere optie dan betrokken bewindslieden voor de strafrechter te brengen.

De rechtsstaat is en blijft de rechtsstaat en dat is en blijft de grondslag waarop onze samenlevingen zijn gebaseerd. Indien de overheid zich niet meer aan de rechtsregels houdt, waarom zou de burger zich dan ook nog houden aan de rechtsregels?  Dan ontstaan er legitieme redenen om je daar met man en macht te verzetten inclusief tegen de overheid. Die situatie is thans vooralsnog althans naar mijn mening niet aanwezig. Maar rechterlijke toetsingen zijn wel gewenst en niet door de nationale rechters, maar door het Europees Hof in Luxemburg. De Nederlanders stemden tegen een Europese grondwet, waanzin van de bovenste plank, en nu zie je waar dat toe kan leiden. Maar… haha, er is in plaats van een Europese Grondwet wel een Europees Handvest gekomen. We hebben het verdrag inzake de werking van de Europese Unie en we hebben het akkoord van Schengen.

Historische weegschaal (waag) voor kaas in Gouda, Nederland. Politici zullen vaak te licht bevonden worden.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De bewindslieden in Europa moeten vooral niet meedoen aan het TV-programma “De Slimste mens”. Afgang verzekerd. Iedere zwakzinnige had  tot het besef kunnen komen dat de her en der in Europa genomen maatregelen uiteindelijk niet alleen de economie zouden ontwrichten, maar ook de stabiliteit onaanvaardbaar zou aantasten met een grote kans op ongeregeldheden. Daarmee is geen enkele rechtvaardiging te vinden voor vernielingen, plunderingen en relschopperij.  Ik heb de beelden in Nederland met afgrijzen bekeken. Dit doe je niet. Ziekenhuizen belagen is zelfs onder het oorlogsrecht een ongelofelijk zware misdaad.  (Conventie van Genève). 

Weegschaal, gefotografeerd te Antwerpen, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een samenleving uit balans is destabilisatie van een samenleving en dat is een gevaar voor de democratische rechtsstaat en accelereert nodeloos geweld.  Daarover is naar mijn mening onvoldoende over nagedacht. Ik zou graag zien dat alle adviezen inzake avondklokken en reisbeperkingen, ook de adviezen die niet in het straatje passen van de regeringen in Europa boven tafel komen zodat we een objectief oordeel kunnen vellen of er al dan niet sprake is van onbehoorlijk bestuur.

update: De Nederlandse regering spreekt over eventuele Belgische of Duitse politiebijstand inzake het handhaven van de openbare orde. De Duitse equivalent van de ME is de “bereitschaftspolizei” in Belgie kent de Federale politie het zogeheten “interventiekorps”. Eveneens kan het Benelux Politie Verdrag van 2004 ingeroepen worden, waarbij de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen zich ook een plaats heeft verworven. Dit ter informatie omdat andere media u deze informatie veelal onthielden.