DISCUSSIE: LINKS VERSUS RECHTS EN OMGEKEERD

0
1343
Demonstratie van socialistische en communistische vakbonden in Nice, Frankrijk Foto: © Peter-Vincent Schuld

Aan het einde van het jaar wordt weer het tijd om de balansen op te maken. Het maatschappelijk debat is opnieuw verhard dit jaar. Onze redacteur Bernd Timmerman, socioloog en historicus, schrijft een drieluik over zijn visies op het politieke landschap. Onze redactie is pluriform. Bernd is een onafhankelijk denker maar vindt zijn roots in een links-conservatieve blik op de samenleving.

Boven op het drieluik komt een zogenaamd kroonstuk. Hierin gaan Bernd Timmerman en zijn “compañero” Peter-Vincent Schuld, een vrijdenker die een gemixte rechts liberale-libertarische-libertijnse blik op de samenleving heeft, in alle amicaliteit samen op zoek naar een brug waarop ze elkaar proberen te vinden.

Kunnen we met elkaar een “brug’ vinden waarop we elkaar kunnen treffen? Op de foto een stalenbrug in het Portugese Odeceixe
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Liggen gedachten en visies echt onoverbrugbaar uiteen? Waar zijn ze het sowieso met elkaar eens? Is een compromis wel altijd nodig? Liggen de mogelijkheden tot oplossingen voor problematieken niet buiten de gekende en traditioneel afgebakende contouren van het maatschappelijk discours?

Alles is open! Het zijn discussiestukken waarop u uitgenodigd wordt om te reageren om te voorkomen dat we in de verharde samenleving elkaar “de hersens in gaan slaan”. In de geschiedenis zijn er burgeroorlogen om minder uitgebroken.

Veel lees- en denkplezier.

De redactie van Facts Found.

De linkse naïviteit en de rechtse ontkenning. Of is het vice versa?

Door Bernd Timmerman

De zinloze verharding van het ‘debat’
De politieke begrippen links en rechts zijn springlevend en de polarisatie is heviger dan ooit tevoren. In bubbels leven met het oplaten van ballonnen en die van de ander schietgraag neerhalen.

Ik heb een mening en hiermee kleur ik de werkelijkheid. Maar de kracht van samenleven is juist het luisteren naar de ander met een andere opvatting, zonder van thema’s een links taboe te maken of de creatie van rechtse ontkenning. De polarisatie moet daarom terug in de box van Pandora. Links, rechts, conservatisme, progressiviteit,  kosmopolieten en nationalisten bestaan maar we moeten wel samenwerken om samen te leven. De extreme polarisatie voorbij. 

Extreem onderling geweld waarbij vrouw naar de keel wordt gegrepen door de autoriteiten bij een protest tegen het Belgisch Koningshuis in Antwerpen Het letterlijk verstikken van andere meningen.
Foto: ©Peter-Vincent Schuld

De onheilspellende gaven om slechts te zien wat je wilt zien en aan één ‘goede’ kant te staan om de gemaakte tegenstander uit te schelden, te kleineren, te stigmatiseren of tot een immoreel subject te maken, leiden tot grotere tegenstellingen. 

Kerstman op de ruit gespoten, veel mensen zijn dol op kerstfeest vieren, of moeten we opeens “Winterfeest” zeggen om bepaalde groepen niet voor heft hoofd te stoten. Wie polariseert nu wie ?
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Links en rechts, soms verbonden aan conservatieve en progressieve denkbeelden, mogen de box sluiten, hun enge zijde verlaten om zonder last, ruggespraak en bubbels meer te luisteren en meer te vragen. Alternatieve feiten zijn leuk en aardig, maar feiten zijn er en meningen en opinies moeten worden onderbouwd met argumenten die juist en geldig zijn. Voorbij de klassieke en moderne politieke tegenstellingen want een dictatuur, zo is bewezen, heeft meer nadelen dan voordelen. 

Oud Generaal Sergio Poblete vluchtte, na gn3raal te zijn geweest onder in Chili onder het Allende-bewind en na te zijn gemarteld door de autoriteiten onder de dictatuur van Pinochet naar België
Foto: © Peter-Vincent Schuld
  • Bestaan links en rechts nog wel? Een vraag die meer wordt gesteld. De oorsprong van links en rechts is terug te vinden in de klassieke thema’s zoals de rol van de overheid bij de overheidsinterventies en de overheidsuitgaven. Het betreft vooral economische thema’s, sociale kwesties en veiligheidsissues.
Overheid doet investeringen in veiligheid zoals hier ballistische helmen en vesten getest worden bij TNO Defensie en Veiligheid in Rijswijk, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De linkse kijk op de samenleving bestaat uit een grote rol voor de overheid, eerlijker kansen voor een ieder, gelijkheid is de basis. Partijen die uitgaan van hogere belastingen, een gelijke verdeling van welvaart, een inclusieve samenleving met oog voor de verschillende bevolkingsgroepen. Collectiviteit en solidariteit. De maakbare samenleving als doel.


Zigeunermoeder en haar kind bedelen in de straten van Brussel. Linkse mensen zouden meer compassie tonen. Foto: © Peter-Vincent Schuld

De rechtse blik ziet een kleinere overheid, meer zelfverantwoordelijkheid van mensen, meer marktwerking, economische groei, individuele vrijheid staat centraal. Partijen die de markteconomie omhelzen, lastenverlichting willen en lagere belastingen. Individu en vrijheid, de kernbegrippen. Een eigen verantwoordelijkheid met nadruk op verschillen.

Individuele financiële vrijheid en zo min mogelijk belastingen, da;s waar de man op de foto voor kiest in het Belgische Zoersel
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Linkse en rechtse politiek bestaan en blijven bestaan. Omdat er verschillende visies, ideeën en ideologieën blijven. 
Daarnaast zijn de termen progressief en conservatief nog steeds relevant. Een partij die veel veranderingen wenst of zaken wil behouden zoals ze zijn. Hier gaat het om een pallet aan onderwerpen: milieubescherming, civiele burgerrechten, zelfontplooiing, zelfbeschikking, ethische kwesties, dierenwelzijn, milieubeleid, gelijkheid  van man en vrouw, natuurbescherming, privacy, kwaliteit van leven, zingeving, Europese en internationale samenwerking, klimaatverandering en noem maar op.

Runderen in de Belgische Westhoek nabij Lendelede. Dierenwelzijn is een maatschappelijk thema.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Een derde scheidslijn is de jongste. Naast de klassiek sociaal-economische links-rechtse as en de progressieve vernieuwing versus het conservatieve behouden is er de derde tegenstelling van kosmopolieten en nationalisten.

 
Is er een gevoel van verbondenheid met de mensheid of juist meer een band met een regionale identiteit? De eigen cultuur koesteren of juist open staan voor nieuwe invloeden en gebruiken van buitenaf.  Je ziet hier ook de oprekking van het thema mens naar sociaal wezen. De morele cirkel die ter discussie staat. Een verbondenheid met niet alleen mensen, maar ook met andere dieren, met de natuur of juist het gesloten houden van de morele cirkel in het mens zijn.

Ook in Nederland is er zowel nationaal nationalisme als regionaal nationalisme zoals we zien in Friesland en de trots van de Friezen op hun eigen grond. Op de foto de Friesche vlag hoog op de windmolen in Dokkum
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De nieuwe scheidslijn lijkt de moderne grens, met muren, te zijn van deze eeuw met thema’s als immigratie, integratie, criminaliteit, terrorisme, de Europese Unie en de nationale of etnische identiteit. Hier is de verharding in standpunten met onwrikbare vestingen het meest zichtbaar. De polarisatie in extremis.

Veiligheid is een primair thema van rechtse partijen zoals het Vlaams Belang, zoals hier te zien op een billbooard in het straatbeeld van de Belgische gemeente Kontich
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Alle thema’s, economische,  sociale,  culturele, religeuze, politieke, morele en wetenschappelijke, leiden tot een politieke kleur en keuze. Bent u links of rechts, progressief of conservatief en kosmopoliet of nationalist?

Demonstreren voor een sociaal Europa zoals hier in het Franse Nice.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Bij linkse en rechtse en conservatieve en progressieve issues lijkt de wil tot samenwerking groter dan bij de nieuwe kwesties op de as van kosmopolitisme en nationalisme. De bereidheid tot samenwerking en het inzien dat dikwijls compromissen nodig zijn om daadwerkelijk samen te leven. Op de as kosmopoliet versus nationalist is er een afstotende verharding gaande.

Samenleving: Lego bouwstenen van diverse “politieke kleuren”
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er is een links taboe om over sociale-culturele zaken als migratie, identiteit en eigen cultuur te discussiëren en te debatteren. 
Wie vraagtekens zet bij migratiestromen en eigen tradities wil behouden krijgt een stempel van moreel fout en het gesprek is dood. Aan de andere kant is te zien dat issues die te maken hebben met internationale samenwerking en het klimaat leiden tot extreme gedachten bij nationalisten/rechtspopulisten die feiten ontkennen en vasthouden aan het verleden.  

Thema immigratie en integratie: Op de foto Moslima van Afrikaanse herkomst in het straatbeeld van Tilburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Op den duur ontstaan er zo afgescheiden samenlevingen binnen een niet meer bestaande samenleving en is er een gerede kans op ernstige conflicten met desastreuze gevolgen. Politieke rivaliteit is niet vreemd in een maatschappij waarbij mensen nu eenmaal anders tegen ontwikkelingen aankijken door differentiatie in ideologische brillen en verschillende achtergronden.  Zodra ideologieën en ideeën echter plaats maken voor dogma’s, fundamentalisme en compromisloosheid is politieke samenwerking lastig danwel onmogelijk en neemt de kans op stigmatisering, intimidatie en geweld in de maatschappij toe. Omdat we meer zijn gaan vinden, minder luisteren en minder denken. Soms is minder heel gevaarlijk. 

Gewoel in Antwerpen: Een pamflet met “Vlaanderen onafhankelijk” wordt getoond tijdens een koninklijk bezoek
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Wie het onderscheidt weet tussen feiten, interpretaties, argumenten en meningen aanschouwt het maken van een turbulente geschiedenis waarbij het er alleen nog maar om lijkt te gaan tot welke groep je behoort. Het groepsdenken maakt het brein hersendood. Alleen wie het zegt telt nog, niet meer wat er wordt gezegd. U bent fout of goed. De groep is bepalend, niet het juiste of onjuiste argument .

Polarisatie: Demonstranten tegen de sluiting van een bedrijf protesteren met vuur en een gevild konijn boven het vuur, wat weer een doorn in het oog is van dierenliefhebbers zoals hier in Brussel
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De onnozele haast kinderlijke feestjes van ‘overtuigde’ gelijkgestemden zonder visie maar met hard echo-geroep in eigen dogmatisch gelijk, waarbij even aandacht komt, helpen weinig tot niets en hebben zelfs averechtse effecten.  Ondoordacht, emotioneel, zelfs schadelijk. Polarisatie, stagnatie, een voorspel tot ineenstorting door haat, afkeer en geweld. De groep, een minuscule fractie van de samenleving, is blij en zij, de volgers, zien hun falen niet. De groep heeft gelijk. 

“Feestje” van gelijk gestemden, vakbondsdemonstratie voor een sociaal Europa in Nice, Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De wereld is niet gebaat met je bent voor of tegen, alles of niets, nu of nooit. De complexiteit is te groot. Paradigma’s tegen over elkaar. Met veel belangen en nog meer velden waar een voortdurende machtsstrijd is omdat mensen vanuit diverse soorten kapitaal (economisch,  sociaal,  cultureel enz) handelen. Mensen functioneren namelijk binnen een habitus, een manier van waarnemen, denken en handelen.  Zo handhaven zij zich binnen eigen ideologieën en ideeën. Met daarbij de rol van genen, opvoeding, familie,  vrienden,  omgeving, tijd, plaats, cultuur,  IQ, EQ en SQ.

Traditioneel gezien, man, vrouw. kinderen en oma op een terrasje in het Portugese Lagos Foto: © Peter-Vincent Schuld

De mens is een product van veel variabelen en het is de kunst om open te blijven staan voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen, problemen, oplossingen, innovaties, feiten en argumenten.

Compromissen zijn dan ook nodig, net zoals dialogen. Nieuwe sociale contracten om misstanden te verminderen of nog beter om te laten verdwijnen. Het werkt beter.  Wij mensen creëren cultuur, alles buiten de natuur is een tijdelijke sociale constructie, een compromis.

Ook trouwen is strikt genomen een tijdelijke sociale constructie
Foto: Jan Sibon/ Schuld


Woede en verdriet over grote misstanden dienen in kanalen van beweging te komen waardoor de energie die vrijkomt leidt tot protest, pressie, lobby, innovatie en verandering die wel effectief zijn. Het nieuws halen is geen doel, dat is makkelijk, het doel is door collectieve activiteiten de broodnodige veranderingen te bewerkstelligen of datgene behouden wat waardevol is. 

Door lobby en protest zijn wilde dieren in het Circus in Nederland verleden tijd. Op de foto destijd het Russisch Staatscircus in Emmen, Nederland.
Foto: © Jan Sibon/ Schuld


Je genen, de opvoeding, de leermeesters, gebeurtenissen, je kapitalen in alle vormen, je studies, de cultuur, de tijd, de vrienden, het werk, veel ervaringen en de groepen waar je deel van uitmaakt vormen je tot wie je bent of beter gezegd denkt te zijn. Echter je kunt ontsnappen aan je identiteit, uit de bubbel komen, de groep vanuit een helikopter observeren. Waarom vinden zij dit eigenlijk, wat zijn de feiten, de argumenten, wat zijn interpretaties en meningen?

Ondermeer je studies vormen je: Rechtenfaculteit aan de Katholieke Universiteit van Leuven, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De missie die in dogma’s wordt vertaald, de ontstane structuren, de machthebbers aan de top, de gewetenloze volgers voor het gemeenschappelijke doel, de totale blindheid, de verklaarde eigen heiligheid. De regimes op alle niveaus. Van het gezin, op school, via de werkomgeving, naar de organisatie, het bedrijf, de partij, het bestuur en de staat. Het persoonlijke en collectieve geweld ontstaat niet alleen door een gebrek aan zelfdwang, innerlijke beschaving en het ontbreken van empathie.

Dogma’s sluipen er ook al op school in. Indoctrinatie van kinderen is erg makkelijke. Op de foto een schoolklas in Tervuren, Nabij Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De ideologie, de missie, het isme dat je omarmt maakt de mens tot een onderdeel van de ‘perfecte ‘ groep die letterlijk en figuurlijk over lijken kan stappen. U bent overtuigd van uw gelijk en volgt uw voorgangers, leiders, helden, influencers, de groep en partij in arrogante absorberende adoratie.

Pim Fortuyn had een enorme invloed op de bevolking die zich door de politiek in de steek gelaten voelde. De moord ontketende een volkswoede en een volksverdriet zoals hier tijdens zijn uitvaart in Rotterdam, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Mag van alle kanten de redelijkheid, de nuance, de compromisbereidheid, de innerlijke beschaving, de oplossingsgericht en de zelfdwang terug in het maatschappelijke en politieke debat? Een waarachtig werkelijke open samenleving. Op basis van de uitgangspunten van een democratische rechtsstaat. 

Sociale media zijn soms net een open riool zoals hier in Ambleteuse, Noord-Frankrijk
Foto: © Peter-Vincent Schuld


De dogmatische overtuiging dat alleen het eigen gelijk absoluut waar is, het is de pijnlijke leugen van de geschiedenis. Het is een tijdbom binnen iedere samenleving. Preken voor de eigen achterban om deze tevreden te houden. Zonder oog voor verbinding en samen te leven. Steeds scherper met meer krachtige woorden met verschrikkelijke polarisatie als gevolg. In haat geboren tweedeling.

Een door de politie in Antwerpen doodgeschoten Marokkaan bracht protest met zich te weeg en de politie werd gratuit en dus onrechtmatig voor “racistisch” uitgemaakt. De beschaving was weer ver te zoeken.
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Van links tot rechts, progressief tot conservatief en kosmopoliet tot nationalist: mag het iets minder luid, iets minder eng, iets minder onnozel en iets minder provocerend?  Met meer verstand, meer gevoel, meer luisteren, meer argumenten en meer dialoog. 
Vaak is meer beter.


Niet alleen lof of kritiek, maar een verheffing van de mens zonder absurde zelfingenomenheid. Zonder het enge enige idee dat deelmassa’s met mythische ficties van te bereiken idealen met primitieve strijdkreten de nieuwe wereldorde kunnen vormen.


Het onfeilbare geloof in de eigen waarheid, het onkwetsbare denken in zij en wij, waarbij de hilariteit om zoveel nonsens wegvalt in de reactionaire gevaarlijke deelsamenlevingen van welke kant dan ook, dat een jammerlijk collectief falen is. Mag de individuele moed wederkeren om deze op drift geraakte tijd, door onbeheersbare driften, terug te laten keren naar de rede, de zoektocht naar tijdelijke waarheid, de twijfel, het vragen en het luisteren, de wetenschap en niet in de laatste plaats het gevoel, de empathie met en voor de ander.


Wilt u alstublieft minder schreeuwen en meer luisteren om beter samen te werken en samen te leven. Het leven bestaat immers uit sociale constructies en compromissen.