Diverse Europarlementariërs boos op coronavirus. Maar wat verdient een Europarlementariër? (versie 2.0)

0
1506
Buitenaanzicht Europees Parlement met bewegwijzering in het Franse Straatsburg. Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door Jan Schils

Brussel – Verschillende leden van het Europees Parlement (EP) – waarschijnlijk de grootste graaiers onder hen, die ons daar zogezegd “vertegenwoordigen” uit naam van de democratie – zijn boos omdat hun royale dagvergoeding van ruim 320 euro als gevolg van de coronacrisis tijdelijk werd opgeschort. Het overgrote deel van de afgevaardigden is niet fysiek aanwezig in het parlement, maar werkt vanop afstand (meestal thuis).

Plenaire zittingszaal in het Europees Parlement in het Franse Straatsburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Door de coronacrisis was het Europese circus al acht maanden niet meer in Straatsburg, de officiële zetel van het parlement,  neergestreken. Daarmee vervielen ook de maandelijkse reisjes van de parlementsleden uit alle hoeken van Europa naar de hoofdstad van de Elzas waar het voor hen goed toeven is. Toen besloten werd dat ook in de zetel van het parlement in Brussel (toch ook een van de hotspots van het coronavirus) de coronateugels moesten worden aangetrokken en de toegang tot het gebouw moest worden beperkt, vielen natuurlijk ook alle redenen weg om kwistig met dagvergoedingen te blijven rondstrooien voor de EP-leden, die niet aanwezig waren. Het gevolg was grote verontwaardiging bij een deel van de parlementsleden, niet in het minst uit Zuid- en Oost-Europa.  

Het ongenoegen over deze financiële “aderlating” heerst bij meerdere parlementsfracties, zo geeft een woordvoerder van het parlement grif toe: “We krijgen boze opmerkingen en protesten uit alle hoeken van het parlement. Onder hen zijn zelfs parlementsleden, die durven te zeggen, dat zij “vrezen”, dat ze nu ook hun medewerkers, die ze “uit eigen zak moeten betalen” op hun salaris moeten gaan korten.

Binnenplaats van het Europees Parlement in het Franse Straatsburg Foto: © Peter-Vincent Schuld

We vragen aan Cornelis Bos, woordvoerder van SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen, hoe de vork precies aan de steel zit. Bos: “De plenaire vergaderingen gaan (ook deze week) gewoon door, maar daarvoor zijn maar een paar leden naar het gebouw in Brussel gekomen. De meesten spreken met een vaste videoverbinding vanuit het EP-bureau in hun thuisland, zoals het EP-bureau in Den Haag. Spreken vanuit huis mag wel bij vergaderingen van de parlementscommissies, maar niet bij de plenaire vergadering in Brussel om het oeverloze gedoe met “hoort u mij?” “ziet u mij” “hallo, hallo?” te voorkomen.”

Bos meldt voorts, dat ambtenaren zoals hij bijna allemaal werken vanuit huis. Bos: “De verbindingen zijn vrij goed. We mogen nog wel naar binnen in het gebouw. Ik kom zelf meestal een dag per week naar kantoor om post op te halen. Het gebouw is erg leeg, het lijkt elke dag wel zaterdag hier. De kiosk is nog wel open, maar de kapperszaak bijvoorbeeld niet. Op de 3e etage bij de voxbox is de coffeecorner nog open, maar alleen voor take-a-away. Alle stoelen en tafels zijn weggehaald, zelfs de vensterbank waarop je kon leunen, is afgeplakt …”

Buitenaanzicht van het Europees Parlement in het Franse Straatsburg
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Bos bevestigt dat de parlementsleden in principe geen dagvergoeding meer krijgen. Dat is gedaan om ze verder te ontmoedigen naar het gebouw in Brussel te komen. Alleen bepaalde voorzitters van parlementscommissies mogen onder voorwaarden nog binnen. En ja, er zijn parlementsleden die protesteren omdat de dagvergoedingen zijn gestopt, bijvoorbeeld omdat zij appartementen hebben gehuurd in Brussel, waarvan de huur uiteraard doorloopt. Zij klagen daarover bij voorzitter Sassoli. Ik heb tot nu toe geen Nederlanders horen klagen. Het stemmen gebeurt per email en per website. Dat gaat technisch vrij goed. Ik geloof dat er een keer een vertraging was door een storing, maar ik vind het knap hoe snel het EP is overgeschakeld naar een volledig nieuw systeem. Bert-Jan Ruissen werkt elke dag vanuit zijn lokale kantoor in Krimpen aan de IJssel. Hij had dat al eerder gehuurd, het heeft plaats voor 4 assistenten, maar ook die werken vanuit huis.” Tot zover de uitleg van Kees Bos.

Inderdaad, je moet het maar durven. Van “uit eigen zak betalen”, is dus namelijk helemaal geen sprake. Alle parlementsleden krijgen immers een vergoeding voor een medewerker, betaald uit de Europese pot, m.a.w. door de Europese belastingbetalers, dus door u en mij. Ze worden immers verondersteld het “salaris” voor een medewerker te betalen uit de (belastingvrije) maandelijkse vergoeding van 4563 euro, een bedrag dat zij ontvangen als “bijdrage voor algemene kosten”.

Er zijn mensen die het slechter hebben: Dakloze heeft beschutting gevonden onder een van de zuilen van het Europees Parlement in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Hierbij valt nog een kanttekening te maken. Veel medewerkers van leden van het Europees Parlement zijn jonge mannen en vrouwen, die na hun studie stage lopen in het Europees Parlement, niet alleen op verschillende afdelingen, maar ook bij individuele parlementsleden. Deze laatsten betalen deze stagiairs meestal geen  volledig salaris. Die moeten dan ook zelf als “zelfstandigen” (een soort zzp-ers) opkomen voor hun sociale zekerheidsbijdragen (ziekteverzekering/ pensioensbijdragen). En niet te vergeten: naast de vergoeding van 4563 euro ontvangt elk lid van het parlement ook nog zijn normale salaris van bruto 8757 euro per maand, waarop hij/zij met een gunsttarief wordt belast.

Zij die voor de democratie en onze rechten opkomen, mogen echt niet klagen. Want naast de hierboven genoemde voordelen, zijn er nog meer vergoedingen, waarvan de gewone burger alleen maar kan dromen. Zo krijgen ze hun reizen naar Brussel en Straatsburg en ook van en naar hun land vanuit genoemde steden vergoed. Dat geldt ook voor hun hotelovernachtingen. Hun medische kosten worden ook volledig vergoed en aan het einde van hun loopbaan kunnen ze genieten van een vorstelijk pensioen. De kans dat ze hun baan verliezen door de coronacrisis in onbestaande. De volgende Europese verkiezingen vinden pas in 2023 plaats en tot dan toe genieten ze van honderd procent werkzekerheid.

Hieronder een overzicht van de vergoedingen zoals meegedeeld door het parlement zelf:

“welcome to Station Europa” gelegen aan de voet van het Europees Parlement in Brussel, België
Foto: Peter-Vincent Schuld

Overzicht van de vergoedingen (Bron: Europees Parlement)

Bij veel van hun werkzaamheden zijn de Parlementsleden weg van huis en buiten hun eigen land. Daarom is er een aantal vergoedingen om de daarmee samenhangende kosten te dekken) (cijfers telkens van 2020).

Reiskosten

De meeste vergaderingen van het Europees Parlement, zoals de plenaire vergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen, vinden plaats in Brussel of Straatsburg. De leden krijgen de werkelijke kosten van hun reiskaartjes voor het bijwonen van deze vergaderingen bij overlegging van de vervoersbewijzen vergoed tot een maximum van een vliegticket businessclass (of een vergelijkbare klasse), een treinkaartje eerste klas of 0,53 EUR per km voor het reizen per auto (ten hoogste 1000 km). Verder zijn er vaste vergoedingen op basis van de afstand en de duur van de reis om overige reiskosten te dekken (zoals tol op snelwegen, kosten voor extra bagage of reserveringskosten).

Leden moeten vaak reizen buiten of binnen de lidstaat waar zij verkozen zijn, zowel voor hun officiële taken als om andere redenen (bijvoorbeeld om een conferentie bij te wonen of een werkbezoek af te leggen). Daarom kunnen de leden voor werkzaamheden buiten hun eigen land een vergoeding van maximaal 4 503 EUR per jaar krijgen voor reis- en verblijfkosten en daarmee samenhangende kosten. Voor werkzaamheden binnen de lidstaat waar zij verkozen zijn, worden alleen reiskosten vergoed, met een jaarlijks maximum per land.

   

Leden krijgen de werkelijke kosten van hun reiskosten vergoed © Europees Parlement 

Dagvergoeding (ook wel “verblijfsvergoeding” genoemd)

Het Parlement keert voor verblijf en daarmee samenhangende kosten een forfaitaire vergoeding uit van 323 EUR voor iedere dag waarop de leden voor officiële werkzaamheden in Brussel of Straatsburg aanwezig zijn, op voorwaarde dat zij een register tekenen dat hun aanwezigheid bevestigt. De vergoeding is bedoeld voor hotelkosten, maaltijden en overige kosten. De vergoeding wordt gehalveerd als leden meer dan de helft van de hoofdelijke stemmingen missen op een dag waarop in de plenaire vergadering wordt gestemd, zelfs als zij aanwezig zijn en het presentieregister hebben getekend.

Voor vergaderingen buiten de EU geldt een vergoeding van 162 EUR (opnieuw op voorwaarde van ondertekening van het register), waarbij hotelkosten afzonderlijk worden vergoed.

Algemene kostenvergoeding

Deze forfaitaire vergoeding is bedoeld om de uitgaven te dekken die voortvloeien uit de parlementaire werkzaamheden van de leden, zoals de huur van een kantoorruimte en administratiekosten, telefoon- en abonnementskosten, vertegenwoordigingsactiviteiten, computers en telefoons, of de organisatie van conferenties en tentoonstellingen. De vergoeding wordt gehalveerd als leden zonder geldige reden niet de helft van het aantal plenaire vergaderingen in één parlementair jaar (september tot augustus) bijwonen.

In 2020 bedraagt deze vergoeding 4.563 EUR per maand.

Medische kosten

De leden hebben recht op vergoeding van twee derde van hun medische kosten. Behalve het percentage van de vergoeding zijn de gedetailleerde regels en procedures van dit systeem gelijk aan die voor ambtenaren van de EU.

Overbruggingstoelage

Aan het eind van hun ambtstermijn hebben leden recht op een overbruggingstoelage, die evenveel bedraagt als hun salaris. Zij krijgen deze toelage gedurende het aantal maanden dat overeenstemt met het aantal jaar waarin zij deel uitmaakten van het EP. Deze vergoeding wordt gedurende ten hoogste twee jaar toegekend. Wanneer een voormalig Parlementslid een mandaat in een ander parlement of een openbaar ambt aanvaardt, wordt de overbruggingstoelage verlaagd met het salaris van deze nieuwe functie. Een lid dat ook recht heeft op een ouderdoms- of invaliditeitspensioen, moet een keuze maken: de toelage én het pensioen ontvangen kan niet.

Overige rechten

Het Parlement biedt zijn leden een uitgeruste kantoorruimte in zowel Brussel als Straatsburg. De leden kunnen op kantoordagen in beide steden gebruikmaken van de officiële voertuigen van het Parlement.

.