Nieuwe “coronagolf” in Europa? We blijven kritisch! Kijk uit voor het “Lot uit de Kloterij”

0
Verkoop van lootjes aan boord van een toestel van Ryanair met passagiers en crew met mondkapjes, zoals we dat enige tijd terug kenden Foto: © Peter-Vincent Schuld

door Christel Dubos en Peter-Vincent Schuld


Het gedonder lijkt weer te beginnen. Een zogenaamde dan wel een vermeende nieuwe coronagolf.

Het wordt door grote delen in de samenleving niet op prijs gesteld om kritisch na te denken over hoe om te gaan met dit virus en een kritische beschouwing van maatregelen zijn voor sommige mensen helemaal uit den boze, met inbegrip van de media. Maar STOP!Behoort de journalistiek niet de luis in de pels te zijn van de autoriteiten? Behoren wij niet alles met een kritisch oog te beschouwen? Zaken te vertellen en perspectieven te belichten die wellicht voor overheid en burger onwelgevallig kunnen klinken? Zo goed als er een dualiteit dient te zijn tussen parlement en regering, zo dient er ook een dualiteit te zijn tussen politiek, ambtenarij en rechtsmacht enerzijds en de media anderzijds. Hoe kunnen we anders ten dienste staan van de nieuwsconsument?

Social distancing met mondkapjes in Luxemburg stad
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Wij denken over alles kritisch na, dus ook over corona-maatregelen in Europa ( en daarbuiten). Wij lopen met niemand mee, we heulen met niemand, we denken gewoon eenvoudigweg kritisch na.  De rigide maatregelen die onder meer Europa troffen na een zekere uitbraak werden alleen in Spanje door de hoogste rechters een fikse halt toegeroepen door de twee lockdowns ongrondwettelijk te verklaren. Maar andere ingevoerde wetgeving zoals een rookverbod op terrassen in Spanje bleef, want volgens artsen zou het uitblazen van rook wel tot 8 meter coronadeeltjes kunnen overbrengen. Dat is waar wij  u in het begin voor waarschuwden, dat er stiekem maatregelen ingevoerd worden die een ander doel hebben dan de bestrijding van het corona-virus. Spanje had gedurende de corona-crisis aangegeven dat het land het roken wilde uitbannen. Maar wil de bevolking dat wel? Zien we hier niet het Medisch Potentaatschap?

De diepe en brede polarisatie

Recyclagepark van afvalinzamelaar IGEAN in Brasschaat, België met het opschrift #samentegencorona Foto: © Peter-Vincent Schuld

We rijden door het Belgische Brasschaat en zien een bordje dat verwijst naar het containerpark van de lokale afvalinzamelaar IGEAN. Het is voorzien van een hashtag #samenktegencorona, u kunt het ons niet kwalijk nemen dat wij ons in de kolderieke bui af gingen vragen of hier ook de corona-overledenen ingezameld konden worden om verwerkt te worden tot biogas. Immers van zaad komt gij en tot biomassa kunt gij wederkeren.

Oudere man met mondmasker bij ReWe supermarkt in Travemünde, Duitsland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Corona, klimaat, stikstof, prijzen van brandstof en voedsel, de oorlog in Oekraïne het verdeelt onze samenleving door alle politieke families heen. Overal ontstaan scheuren. De afscheidingen en de éénmansfracties in het Nederlandse parlement nemen toe, de bevolking clasht met elkaar en clasht met de overheid.  Dit kan en zal niks goeds opleveren anders dan nog diepere ellende. In feite noemen wat een destabilisatie van een samenleving. Angst en onvrede, Twee ingrediënten die samenlevingen doen polariseren. Het komt nu op ons aan, mensen zoals u en wij, om het samen leefbaar te houden. Maar de overheid zal daar wel aan moeten meewerken en de vraag is of de overheid voldoende mensen heeft die diep, helder en objectief kunnen nadenken. Dat laatste valt helaas te betwijfelen daar de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) een nieuwe lockdown niet kan uitsluiten. De angst voor een nieuwe lockdown voedt de angst onder de mensen die zich nog meer gewurgd voelen door stijgende prijzen en voorafgaandelijk bekneld voelen door een nieuwe mogelijke ontneming van hun vrijheid.

Afvalzakken bij spandoek coronamaatregelen op bouwwerf in Brussel, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De meeste corona-maatregelen horen bij het te voor eeuwig te verbranden afval wegens buitenproportioneel. Mensen als minister Kuipers noemen wij “collectivisten”. Het zogenaamde belang van samenleving als geheel, zonder nuance, telt, het belang van het individu is daaraan ondergeschikt. Dat is een exponent uit het socialistisch denken. De Duitse sociaal-democraat en minister van volksgezondheid Lauterbach (SPD), oorspronkelijk afkomstig van de Duitse evenknie van het Nederlandse RIVM en het Belgische Sciensano, is van hetzelfde laken en pak, de man spreekt over nieuwe oude coronamaatregelen zoals het in gebouwen dragen van mondkapjes. Het buiten dragen mondkapjes met de huidige temperaturen is totaal onverantwoord. 

Zuurstofmeter toont laag zuurstofgehalte
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Ontnemen van zuurstof, is niet verstandig wanneer de temperaturen de hoogte in schieten. Virus-fetisjist Marc van Ranst in België begint ook weer te oreren en je vraagt of de man, ondanks zijn vrijheid van meningsuiting, wat een recht is en geen plicht, er niet beter aan zou doen om. een extreme SM-club binnen te wandelen om zijn lippen te laten dichtnaaien.  Nu in tijden van spanningen is het kunnen ontspannen van primordiaal belang wil je geen zombie-samenleving tot stand brengen met gefrustreerde en verwarde zielen die wellicht extreme of extremistische dingen gaan doen die ze in een normale stabiele samenleving nooit zouden doen. Het is niet vreemd dat mensen die vrijheid gewend zijn zich keren tegen de overheid als de overheid vrijheden beperkt of afneemt. Daarmee ontstaat de vraag of de overheid zelf niet ten dele schuld heeft aan het uit de hand lopen van extreme of extremistische acties en in hoeverre de schuld van de overheid zou moeten meewegen als verdachten voor de rechter komen en rechters zich moeten buigen over een zaak.

Aan de andere kant mogen we niet vergeten dat iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. Geweld of bedreigen zijn nooit de oplossingen. Maar hoe dan ook ontstaat de vraag of de rechtspraak wel zo onafhankelijk is deze zou moeten zijn, verwijzende naar het vaak zonder zelfstandige afweging de zijde kiezen van de overheid in de Nederlandse toeslagenaffaire, waarvoor de rechtspraak nu door het stof gaat. Maar het is weer achteraf praten.

Feit is dat zowel door het wanbeleid rond de toeslagen affaire als de rigide maatregelen rond de coronacrisis mensen zich psychisch zo gekneveld voelden dat zij een eind aan hun leven maakten. De overheid als stille moordenaar? Het is gerechtvaardigd om die vraag te stellen om daarmee meteen aan toe te voegen dat de overheid ook tal van bekwame mensen  kent met een hart en een geweten. Niet alles over een kam scheren.

De overheid, vaccinaties en gevaccineerden

Bewegwijziring corona test en vaccinatielocatie in Zwolle, Nederland
Foto: © Peter-Vincent Schuld

We zagen in de laatste tijd dat gevaccineerden een fors aandeel hadden in het alsnog oplopen van het corona-virus, ook met fatale afloop. Er zijn signalen dat mensen die zich hebben laten vaccineren klachten ontwikkelden die fataal zijn afgelopen. De overheden in Europa en elders maakten mensen die zich niet lieten vaccineren het leven onmogelijk. Als wij, zonder enig vooroordeel mensen de vraag stelden waarom mensen zich hebben laten vaccineren, wij in bijna 65% van de gevallen te horen kregen “dan heb ik mijn. vrijheid terug”. Dit mag nooit een overweging zijn in de keuze en de overheden in Europa dragen hierin een zware verantwoordelijkheid.

logo Volkstribunaal, een juridisch zeer bedenkelijke gedachte

Echter, “volkstribunalen” zoals deze door sommigen worden gepropageerd zijn in deze geen wegen die bewandeld kunnen en moeten worden. Immers, er moet sprake zijn van een redelijke verdenking van het gepleegd hebben van een strafbaar feit en deze dienen behandeld te worden door de reguliere rechter. De vraag ontstaat is er strafbaar gepleegd? Dat is een moeilijke vraag. In het eventuele geval dat ambtenaren of bewindslieden misdrijven hebben begaan, moet die wettig en overtuigend bewezen worden. Ook voor hen geldt, of u het nu leuk vindt of niet, dat iemand pas schuldig is en als dader bestempeld kan worden als zulks vastgesteld is door een rechtbank, en dan nog zijn dwalingen niet uitgesloten. Onthoud goed, ook u kunt morgen uit het niets verdacht worden van het gepleegd hebben van een strafbaar feit, en dan heeft u rechten als verdachten en moet hetgeen bewezen worden waarvan u verdacht wordt dat heet “de rechtsstaat”.

Vrouw met ” beschermend” mondkapje stapt uit de auto met naast har voertuigen van de Belgische rampenbestrijdingsdienst Civiele Bescherming. Foto werd genomen in Brasschaat, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers wetgevingen zijn tot stand gekomen na instemming van het parlement. Beleidsmatige handelingen en maatregelen die uit de bijzondere wetgevingen voortkomen en die ter discussie zijn komen te staan, zullen primair politiek afgedaan moeten worden.  Het wordt een ander verhaal als blijkt dat politici en ambtenaren opzettelijk de zaak belogen en bedrogen hebben en er is overeenkomstig de termen in het Wetboek van Strafrecht en er eventueel sprake is van de mogelijkheid van het gepleegd hebben van een ambtsmisdrijf. Maar een handeling kan ook een niet strafbaar karakter hebben en toch civielrechtelijk toch fout zijn, dan spreken we over een onrechtmatige daad. Voor de burger die zich thans in een doolhof geworpen voelt, verwijzen wij naar een arrest van de Hoge Raad (Lindenbaum-Cohen arrest) dat heel erg oud is maar niet minder actueel en welke simpel uitgelegd eigenlijk inhoudt, dat wat thans volgens  de wet niet onrechtmatig lijkt te zijn of is beschreven kan later toch als onrechtmatig bestempeld kan worden.

Siemens corona-testkit
Foto: © Christel Dubos / Schuld

Testen op het virus? Laten we eens testen op of toetsen van de onafhankelijkheid van en de vrijheid binnen de wetenschap. De medische en virologische wetenschap zegt een hoop, maar de wetenschap is nogal autoritair van aard. Wetenschappelijk debat is prachtig, maar in feite wordt het door wetenschappers niet erg op prijs gesteld als hun bevindingen ter discussie worden gesteld. Hier botst ego met wetenschappelijke waarheidsvinding. Als andere wetenschappers een andere mening zijn toegedaan, en zij vormen een minderheid, wil nog niet per definitie zeggen dat ze ongelijk hebben. Dus er is sprake van een wetenschappelijk debat, wat alle ruimte dient te krijgen in een open en. vrije samenleving, die wij democratisch plegen te noemen en waar dus ook ruimte moet zijn voor wetenschappelijke tegenspraak. Als dat niet gebeurt is er sprake van het willens en wetens monddood maken en dat is ongewenst.

Tunnelvisie

de Malbuntunnel in Liechtenstein
Foto: © Peter-Vincent Schuld

in het begin van de coronacrisis waarschuwden wij al voor tunnelvisies. Ook qua vaccineren moeten we oppassen.
Tegelijkertijd zijn er indicaties, en we houden het vooralsnog nadrukkelijk bij indicaties dat vaccinaties niet zo veilig zijn dan ze worden voorgesteld zijn  waarbij de meeste vraagtekens opdoemen bij Pfizer. Het klimaat in het huidig maatschappelijk debat laat eenvoudigweg geen harde discussie toe en het openbaren van feiten wordt meteen de grond ingeboord en gecensureerd als fake news. Ook dat is een aanslag op de democratische rechtsstaat. Want wie achter de vermeende grote wetenschappelijk leiders aanloopt, mist de nuance en een oor voor (eventuele) valabele argumenten van andere partijen.

Pfizer productiefaciliteit in Puurs, België
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Dit alles is ongewenst en ten gronde in strijd met de beginselen van de democratische rechtsstaat. Het is maar goed dat de vaccinatieplicht voor iedereen in Oostenrijk gestrand is en dat deze in Duitsland door het parlement verworpen is. Wat we met zekerheid kunnen stellen is dat we de beschikking hebben over documenten die op zijn minst bij ons vraagtekens doen oproepen over de veiligheid van voornamelijk het Pfizer-vaccin. Maar ook deze documenten zijn niet uit een enkele bron afkomstig en sommige documenten daarvan hebben wij vraagtekens met betrekking tot de echtheid en de inhoudelijke juistheid. Het is dus te vroeg om publiekelijk harde conclusies of aantijgingen te uiten. Maar de vraagtekens zijn er, ze zijn serieus en ze dienen op feitelijkheid onderzocht te worden door echt onafhankelijke onderzoekers, waar wij als media een grote rol in dienen te hebben. Onze redactie is te klein, wij hebben de capaciteit niet en dus moeten wij het bij beschouwen laten met de grondwettelijke vrijheden, het Europees Handvest en het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens als juridisch gereedschap, ons gezond verstand en de wil tot waarheidsvinding en zulks in alle onafhankelijkheid in het hoofd, hart en portemonnee als ethische standaarden.

Met conclusie: Het gelijk in absolute zin van het woord bestaat niet en ook de wetten zijn  onderhevig aan menselijke interpretatie in de wetenschap dat de mens niet onfeilbaar is, ook wij ter redactie niet.