Opinie: Over leeghoofdig immigratiebeleid en dito retoriek

0
1408
Extreem conservatieve moslim op vrijdagmiddag in Crevillent, Spanje Foto © Peter-Vincent Schuld

Door Peter-Vincent Schuld

Groter kunnen de contrasten niet zijn. Februari 2020  was de maand die de geschiedenis zal ingaan als de maand van het failliete denken over immigratie. Geen zuil of politieke stroming zal de toets van zware kritiek kunnen doorstaan.


De Britse premier Boris Johnson kondigde aan dat er strenge immigratieregels zouden gaan gelden voor het Verenigd Koninkrijk
en zij die zich in de toekomst in Groot-Brittannië willen gaan vestigen. Via een puntensysteem moeten aspirant migranten aantonen dat zij iets inhoudelijks kunnen betekenen voor het land en dat, vrij vertaald, het ongeletterd lompenproletariaat kan het vergeten. Zou best een idee zijn voor de Europese Unie. Sterker, als als de EU dit beleid had geïnitieerd, dan was het draagvlak voor de EU zienderogen toegenomen.

Om antwoorden te vinden op vraagstukken betreffende migratie en de gevolgen daarvan zal een ieder zich moeten verdiepen in de geschiedenis van volkeren, hun culturen, hun religies en de compabiliteit met andere culturen, tradities en volkeren.

Wat waren de redenen dat er  zich tot in de verre geschiedenis gewapende conflicten en oorlogen voordeden?

Bestaan er nog steeds risico’s op gewelddadige conflicten wanneer evenwichten verstoord worden?

Waar bestaan die oorzaken dan uit en vooral wat is de reden?


Deze discussies zijn lang onder de tafel geschoven als “niet relevant” na het moorddadig en ziekelijk raciaal denken en handelen ten tijde van het Duitse Derde Rijk.

Journalist Wierd Duk maakt in zijn beschouwing die hij gaf in Telegraaf Vandaag terecht de bemerking dat het daadwerkelijk extreem-rechts en racistisch denken nooit daadwerkelijk is weggeweest in Duitsland en dat er altijd een een onderstroom is geweest van mensen met een neonazistisch gedachtegoed.

Het politiek als “niet relevant” bestempelen van een aantal basale vragen rondom het thema migratie en het lange termijn effect hiervan hebben er voor gezorgd dat de hoofden van notoire racisten en aanhangers van “open EU buitengrenzen” verder op hol zijn geslagen.

Duitse bondskanselier Angela Merkel op een Europese top in Brussel
Foto: © Peter-Vincent Schuld


Vanuit primair menselijke overwegingen is de instroom van bijna een miljoen vluchtelingen onder het “Wir Schaffen Das-beleid” van de Duitse bondskanselier Angela Merkel te begrijpen.

Zij wenste een daad te stellen vanuit haar overtuiging tot “naastenliefde”. Of het verstandig is geweest valt zeer te betwijfelen.


Redelijke en fatsoenlijke mensen die op dit beleid kritiek hebben mag je absoluut niet zomaar wegzetten als “neonazi’s” of racisten, net zo min dat je iedere immigrant meteen maar op de berg van “buitenlandse barbaren, criminelen en achterlijken” mag schuiven.


De primaire vragen die gesteld dienen te worden bij de vraag tot toelating zijn heel eenvoudig maar vergen wel een wat intelligente aanpak.


Wat is de kans op volledige assimilatie binnen de autochtone bevolking?


Heeft de migrant in kwestie diep gewortelde opvattingen die zich niet of slecht verhouden met de Europese democratische rechtstaten en onze Europese opvattingen over individuele vrijheid?


Spreekt de migrant in kwestie wel de waarheid als hij op bovenstaande vraag antwoord(en) geeft?


Is er enige kans op een snelle daadwerkelijk integratie qua taal en vooruitzichten op de arbeidsmarkt?


Wil de immigrant in kwestie zich wel integreren?


Dit zijn toch wel cruciale vragen die je moet beantwoorden bij een overdacht, redelijk maar bovenal eerlijk immigratiebeleid.

Eerlijk naar de autochtone bevolking en eerlijk naar de immigrant die je daarmee direct aangeeft dat er absolute voorwaarden zijn om zich in Europa te vestigen of gevestigd en gevestigd blijven.

Je geeft hiermee ook direct aan dat opvattingen die zich slecht verhouden tot c.q. haaks staan op de Europese democratische rechtstaten en de opvattingen over de individuele vrijheid niet getolereerd worden.

Hier heeft het immigratiebeleid vanaf de komst van de gastarbeiders tot op heden totaal gefaald. Bij het tot stand komen van het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951 hebben deze elementen klaarblijkelijk helemaal geen rol gespeeld.


Elk internationaal verdrag kent elementen van compromissen.

Maar mag je compromissen sluiten met de grondslagen van onze huidige Europese democratische rechtsstaten?

Mag je compromissen sluiten met het geëvolueerd denken in Europa over de positie van de vrouw, de LHBT-gemeenschap en de omgang met dieren?

Het antwoord op deze laatste vraag is wat mij betreft te beantwoorden met een absoluut “Nee”.

Onze hoge morele waarden zijn feitelijk superieur aan elk gedachtegoed en elke samenleving waarin de positie van vrouwen, de LHBT-gemeenschap en de omgang met dieren een lagere kwalificatie kennen.

Parlementair Onderzoek

Hoe het fout kan lopen zien we nog maar eens bij het parlementair onderzoek in Nederland naar de buitenlandse financiering van moskeeën.Het verhoor van de  salafistische imam Suhayb Salam van de AlFitrah Moskee in Utrecht maakte nog maar eens duidelijk hoe naïef we zijn in Europa. Na het verhoor bekeken te hebben met inbegrip van clash tussen de parlementaire commissieleden en de salafistische imam werd nog maar eens duidelijk toen Salam trachtte de vragen te omzeilen om nog maar niet over het mogelijk plegen van meineed te spreken.

Ik had Salam overigens nog een stuk harder op de rooster willen leggen. Het verhoor had soms eerder iets weg van een stevig gesprek dan van een daadwerkelijk vlijmscherp verhoor. Maar het stellen van kritische vragen door parlementariërs is nog wat anders dan een ondervraging door getrainde en door de wol geverfde verhoorders van bijvoorbeeld de politie. Het salafisme moet te vuur en te zwaard bestreden worden en de aanhangers van deze haatdragende islamitische stroming verdienen geen enkele plaats in de Europese samenleving. Enkele reis naar de woestijn of de vuilcontainer!

Hier mag geen enkele compassie worden getoond. Oud-burgemeester van Den Haag en naderhand plaatsvervangend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen wilde wel in dialoog blijven. Maar was dit geen waanzin?

Hoe kun je een dialoog voeren met mensen waarmee geen dialoog mogelijk is? Wat mij betreft wordt er geen dialoog gevoerd met mensen die een gevaar vormen voor de democratische rechtsstaat en de daaruit voortgevloeide normen, waarden en vrijheden.

Groeperingen die deze stroming uitdragen dienen wat mij betreft buiten de wet te worden geplaatst. Vrijheid van godsdienst kent beperkingen, zeker wanneer een godsdienst de individuele vrijheid en zelfbeschikking belemmert. Geen mens behoort toe aan een ander en al helemaal niet aan een ingebeelde hogere macht.

Gelukkig zijn er meer en meer mensen met een immigratieachtergrond die zelf de noodklok luiden en ons waarschuwen voor wat we “binnen halen”. Of denken wij het beter te weten dan de mensen die uit dezelfde landen komen? Zijn we weer niet verschrikkelijk dom en naïef?


Links
De letterkijk intellectuele groentjes van het Nederlandse Groen Links en de Belgische politieke equivalenten Groen en Ecolo moet je deze vragen niet stellen.  Die zijn met hun hoofd aan een dogmatische spijker in de muur blijven hangen en hebben daardoor een ernstige en niet meer te herstellen intellectuele hersenbeschadiging opgelopen.

Hier raken we een kern van een clash. Naar mate onze West-Europese samenleving meer en meer seculariseert en de wetenschap plus de verworven kennis de plaats van het godsbeeld inhaalt blijft onze Europese samenleving kampen met bekrompen, conservatief-islamitische gemeenschappen waarvan hun aanhangers de westerse samenleving afwijzen en eisen dat andere autochtonen en geïmmigreerde mensen met een vrijzinnige opvatting gewoon maar moeten buigen.

Ze eisen het respecteren van hun visie op de samenleving vanuit een religie zonder dat er ook maar sprake is van enig respect, enige wederkerigheid naar onze Europese samenleving toe.

Laat staan dat er sprake van enig besef hoe deze samenleving tot stand is gekomen en welke offers hiervoor zijn gebracht.

Zelfs in linkse middens beginnen er zich breuklijnen aan te dienen. Linkse middens die alles maar goed hebben gepraat in de afgelopen decennia.

Al horen sommigen onder u het niet graag, maar een van de voornaamste vrijzinnigen die hierin het voortouw heeft genomen is Boris van der Ham geweest. Het Amsterdamse oud-lid van de Tweede Kamer voor het links-liberale D66, thans voorman van het humanistisch verbond, acteur en schrijver heeft in Nederland het ooit de weg gebaand om ex-moslims een platform te geven in een tijd waarin kritiek op de islam in linkse middens nog totaal niet aan de orde was.

Politieke kanttekeningen bij immigratie en een kritische benadering blijven noodzakelijk om daadwerkelijk racisme aan te kunnen pakken.

De mens heeft nu eenmaal als eigenschap om te veralgemeniseren. Als politiek geëngageerde burgers en bestuurders in eigen politieke gelederen geen steekhoudende argumenten kunnen vinden om in het debat immigratiecritici te pareren wordt direct de kaart van racisme en xenofobie getrokken.

Zij die zich hieraan schuldig maken, zijn geen haar beter, met inbegrip van hun zogenaamde “morele verhevenheid” dan zij die zich daadwerkelijk schuldig maken aan abject racisme.

Femmes for Freedom
Gelukkig heeft de “bi-culturele” vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom hier een toe te juichen initiatief genomen door in afgelopen december de campagne “#Idecide” te lanceren. De organisatie stelt dat het tijd wordt voor een “seksuele revolutie onder migrantenvrouwen”, lees de facto vrouwen met een islamitische achtergrond.

Deze middens kennen een erg rigide en conservatieve moraal waar het seksualiteit aangaat, zoals algemeen geweten is. Femmes voor Freedom wilde hier de aandacht op vestigen om de overgevoelige omgang met seksualiteit in migrantenkringen te doorbreken zoals zij verklaren op hun website.

Campagnebanner Femmes for Freedom
Beeld: © Femmes for Freedom

Al hoewel Femmes for Freedom  in de aankondiging van haar “#Idedice campagne” stelt dat de seksuele vrijheid van de migrantenvrouwen wordt tegengewerkt door de “poortwachters” van de betrokken gemeenschappen en dat “gerespecteerde kennisinstituten namelijk bang zijn om conservatieve krachten binnen de migrantengemeenschappen tegen zich in het harnas te jagen” worden de woorden “islamitisch conservatieve middens” ontweken  c.q. gewoon niet gebruikt terwijl we weten allemaal dat het voornamelijk om deze middens draait.


Gaan we verder kijken, komen we een interessante nieuwsmededeling tegen. Femmes for Freedom heeft een aantal weken terug aangifte gedaan tegen de AlFitrah Moskee in Utrecht. Reden? Femmes for Freedom is van mening dat de Utrechtse moskee zich schuldig heeft gemaakt aan het aanbevelen van genitale verminking, sluiten van polygame huwelijken en het sluiten van religieuze huwelijken zonder burgerlijk huwelijk. Femmes for Freedom voert hiervoor als bewijs aan de publicatie en de uitzending van reportages in respectievelijk de NRC en het programma Nieuwsuur.

Wie is de voorganger van deze moskee?  Imam Suhayib Salam (joehoe, daar is “ie” weer, de man in een goedkope stoffen vuilniszak met vieze baard en een aftands gebreid bakkie op zijn schedel, die eergisteren nog bezig was de Tweede Kamer om de tuin te leiden tijdens een verhoor onder ede.

Deze moedige stappen van de bi-culturele vrouwenvereniging zijn juist de sleutels die de samenleving nodig heeft. Sleutels om raciale twisten stevig de grond in boren en onnodige polarisatie en geweld te voorkomen.


De media kunnen wat mij betreft deze heldinnen niet genoeg in de schijnwerpers zetten. We moeten beseffen hoeveel leed onder vrouwen met bedoelde achtergrond voorkomt. We moeten beseffen wat ze moeten doormaken en wat de reden daarvan is.


Nu nog deze vrouwen een gezicht geven zodat ze de harten raken van de fatsoenlijke en redelijke maar kritische medemens.


Hanau
De schietpartij in het Duitse Hanau is een tragedie ten top waarvoor geen goed woord te vinden is. Tien slachtoffers plus de dader zijn hierbij om het leven gekomen.

Een dader die er allerlei rare gedachten op nahield. Een dader die in complotten geloofde, deze uitdroeg en klaarblijkelijk een racistisch motief had. Tegen waanzin is geen kruid gewassen.

De feiten vonden plaats in een land dat nog steeds kampt met een schuldgevoel over wat er zich in de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw afspeelde.

Een land dat zeer krampachtig is waar het gaat om de bestrijding van misdrijven en andere ongewenste activiteiten door personen met een andere etniciteit.

Toch zal Duitsland’s huidige generatie zich hiertoe moeten gaan committeren zonder de last van een schuldgevoel over de misdrijven tegen de menselijkheid van hun ouders en voorouders.

Een hard en strak maar rechtvaardig optreden dat leidt tot directe intrekking van een verblijfsvergunning of het schrappen een vluchtelingenstatus bij het plegen van misdrijven wanneer een iemand een misdrijf begaat is redelijk en billijk.

Het aantal gewelds- en levensdelicten en eventueel gekoppelde zedenmisdrijven waarbij de dader een immigratieachtergrond heeft is in Duitsland aanzienlijk gestegen.

Een commissaris van de Duitse politie, uit de deelstaat NordRhein-Westfalen die om begrijpelijke redenen verder anoniem wenst te blijven, verklaarde enige tijd geleden aan de redactie van Facts Found dat de situatie onhoudbaar is geworden maar dat de Duitse politiek wegkijkt en blijft wegkijken.


Als je als overheid en politiek bewust voor deze zaken wegkijkt uit angst om als “racistisch” bestempeld te worden dan wint de angst het.


U en ik weten het allemaal, angst is een slechte raadgever. Dan ondermijn je als overheid en politiek je eigen normen en waarden en ondermijn je op die manier de democratische rechtsstaat waarvan je zegt dat je die zo belangrijk vindt.

Iets meer intelligentie hadden we wel mogen verwachten om nog maar niet te spreken van onbehoorlijk bestuur.

De lacune tussen de idealistische droom en de harde realiteit geeft een voedingsbodem voor onvergeeflijke haatmisdrijven zoals we deze gisteren in het Duitse Hanau zagen.


Want wie is de dader om uit te maken of de slachtoffers in woord of daad de Europese normen en waarden hoog of laag in het vaandel hebben staan?

Waar haalt de dader het recht vandaan om te beschikken over leven en een niet om te keren dood.


Dit soort van gekken doen de mogelijkheid tot het aanvangen van een eerlijk en open debat op basis feiten zonder angst voor represailles in één klap van tafel vegen. Sterker het geeft andere idioten weer grondstof om via politieke retoriek de grootst mogelijke onzin uit te kramen.

Turkije
De grootste idioot, naast de dader van de moordpartij in Hanau is Omar Celik, de woordvoerder van de AK- partij van de Turkse president Rayip Erdogan. U weet wel, die opportunistisch schreeuwende opblaaskrokodil uit de Bosporus.

Tegenover het Turkse staatspersbureau Anadolu weet Celik te melden dat het hier om de IS’ers van Europa gaat (er is 1 dader) en dat het handelt om fascisten en racisten die vijandig staan tegenover moslims, immigranten en Turken.

Nou heeft de AK-partij die de Armeense genocide niet eens wenst te erkennen, de Duitsers geen lessen te geven over racisme en fascisme.

Zeker niet omdat de AK-partij maar al te innige banden onderhoudt met de Turkse fascistische groepering Grijze Wolven en een coalitie vormt met haar politieke tak MHP. Celik stelt dat door deze aanslag de Europese waarden worden aangevallen.


Ook qua Europese waarden heeft Celik Europa geen lessen te geven. 
Het niet in de cel gooien of lange celstraffen eisen tegen journalisten en critici zijn primaire Europese waarden. Juist daar hebben de huidige Turkse machthebbers lak aan.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse zaken stelt in een persverklaring dat het racisme in Duitsland toeneemt, net zoals de vijandigheid tegenover de islam. 

Een landsbestuur dat de scheiding van religie en staat inmiddels overboord heeft gegooid zoals de grondlegger van het het moderne seculiere Turkije, Kemal Atatürk het oorspronkelijk bedoeld heeft Europa niets de dicteren.

Nog maar te zwijgen over de verkrachting door het Turkse ministerie van Buitenlandse zaken over de geschiedenis van de Turkse volkeren door de woorden “vijandigheid tegenover de islam” in de mond te nemen.

Historisch gezien dient feitelijk te worden vastgesteld dat de Turkse volkeren relatief gezien nog maar kort de islam belijden. De oorspronkelijke religie van de Turkse volkeren is namelijk het Tengriisme dat de Blauwe hemel verbeeldt (en elementen van het sjamanisme en het animisme bevat). 


De club van Erdogan zorgt alleen maar voor verdere escalatie en brengt opnieuw een sfeer tot stand van haat en afkeer. Het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken had zich beter kunnen beperken tot het uitspreken van de afkeer over het bloedbad.


Wat betreft het racisme hebben we in Europa ook nog een inhaalslag te maken.


Dagelijks wordt alom blijk gegeven van een totaal gebrek aan enige historische en volkenkundige kennis.


Vertel over de oorsprong van de Turkse volkeren en waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen.


Vertel over de val van het Byzantijnse Rijk. Neem de mensen mee in de rijke geschiedenis die tot Dzjengis Khan en verder gaat.

Het huidig politiek denken in Ankara werkt segregatie en agressie in de hand.

Daarmee is het gruwelijk misdrijf in Hanau op geen enkele manier goed te praten maar de vijandige retoriek vanuit Ankara draagt absoluut niet bij aan het oplossen van feitelijke problemen rond migratie en het bekampen van abject racisme.

Het is niet voor niets dat Turkse intellectuelen her en der in Europa politiek asiel aanvragen. Het politieke rechts in Turkije staat haaks op wat in Europa rechts en links bij elkaar is.

De bewoordingen van de woordvoerder van de AK-partij en die van het Turkse ministerie van Buitenlandse zaken zijn een dolksteek in de rug van de vrijzinnige Turken en die zijn er met name in Duitsland erg veel. Ook zij zijn evengoed indirect slachtoffer van de blinde en afkeurenswaardige moordlust in Hanau. 


Europa
Aan de andere kant mag niet ontkend worden dat de ongebreidelde immigratie heeft geleid tot destabilisatie van Europa. Dus niet alleen van Nederland en van België. Het is echt onzin om te denken dat Nederland en België de problemen van ongebreidelde (illegale immigratie) en de ongewenste neveneffecten van immigratiegolven als kleine nationale staten kunnen oplossen. Op het moment dat ik dit stuk nu schrijf en het is nu drie uur in de nacht, zijn er elders, buiten de Europese Unie tientallen miljoenen mensen die dromen over een leven Europa.

Ze zijn bereid om kosten wat het kost Europa te bereiken en voet aan vaste wal te zetten.

Logo van het Europees grens en kustwacht agentschap Frontex
Beeld: © Frontex


Het sluiten van de landsgrenzen zoals de oude slagbomen van weleer lijkt op het eerste gezicht een makkelijke oplossing te zijn maar praktisch onhaalbaar en je brengt een nieuwe golf van mensensmokkel tot stand, gerund door niets ontziende misdadigers en dus een bijkomende belasting van het het nationale grensbewakingsapparaat, het politieapparaat, het Openbaar Ministerie, de rechtsmacht en het gevangeniswezen.

Wie gaat dat betalen? Inderdaad, wij burgers.


Ongebreidelde immigratie is niet alleen een zaak van nationale veiligheid maar ook van Europese veiligheid.


Immers demografische destabilisatie is een gevaar voor de democratische rechtstaten van Europa. We hebben nu al onze handen vol.


Dus een krachtig opererend en reeds bestaand Europees grens en kustwacht agentschap Frontex zal een zegen zijn als we de werking hiervan durven te financieren en als we de lamentabele en verkeerde opvattingen over migratiegolven uit onze botte hersens schrappen.

Uiteindelijk zal het ons financieel als nationale lidstaten van de Europese Unie meer opleveren dan het ons anders zou kosten en houden we Europa leefbaar.

Beschouw het desnoods als een Europees brandweerkorps dat preventief zorgt dat er geen branden uitbreken en ingrijpt als er onverhoopt toch brand uitbreekt. U wil toch ook graag geholpen worden door de hulpdiensten als u in nood bent en dan maakt het u toch niet uit of er een Italiaanse, Spaanse of Nederlandse brandweerman u komt redden?


Ik vraag niet van u om het acuut met alles wat deze opinie omvat, eens te zijn. Denk er gewoon eens eerst over en gun uzelf de tijd.

Overige conclusies?

Maak van immigratie gewoon een legitiem thema dat zonder taboes op basis van feiten besproken kan worden.Let op de achtergrond en overtuigingen van mensen die je binnenhaalt.

Ontken niet dat er ongewenste en gevaarlijke neveneffecten van immigratiegolven bestaan.


Bestrijd actief invasief gedachtegoed dat haaks staat op onze Europese democratische rechtsstaten en onze normen en waarden.


En voor iedereen ongeacht politieke kleur, van burger tot politicus: begin eens met lezen en kennis tot je te nemen over de oorsprong van volkeren en de geschiedenis. Dan leer je het heel snel af om de racistische kaart te (laten) trekken.