Uitspraak Pools Grondwettelijk Hof: De clash tussen de katholieke kerk en de linkse kerk. Maarrrrr, de wijzen komen uit het oosten

0
Europese en Poolse vlag gebroederlijk naast elkaar in het Poolse Silezië Foto: © Peter-Vincent Schuld

Polen ligt op ramkoers met Europa nadat het Grondwettelijk Hof van Polen oordeelde dat het Pools recht voor gaat c.q. voor kan gaan op Europees recht, ook wel Unierecht genoemd.

De Poolse door de conservatieve PiS-partij gedomineerde regering had om een oordeel gevraagd van het Grondwettelijk Hof waarvan u moet weten dat de zetelende rechters veelal marionetten zijn van de regerende PiS-partij wat staat voor de partij voor Recht en Rechtvaardigheid. Feitelijk heeft het Grondwettelijk Hof laten zien dat het bestaat uit een bende juridische amateurs die de internationale principes van de hiërarchie van wetgeving niet (willen) begrijpen.

Maar er is meer aan de hand. Zelfs de PiS-regering kent een eigen “raspoetin” in de vorm haar minister van Justitie Zbigniew Ziobro. Laten we hem even voor het gemak Ziggie de Zigzagger noemen. “Ziggie” was tot en met 2011 lid van de PiS-partij, kreeg toen wat gezeik en maakte vanaf dat moment deel uit van de partij Verenigd Polen. De man wordt alom gezien als kwade genius achter de gewraakte procedure die bij het Poolse Constitutioneel Hof werd ingeleid. De man is jurist dus kent de klappen van het zweepje. Hij weet evengoed wat de juridische consequenties zijn.

De Poolse president Andrzej Duda in de Europese Raad te Brussel
Foto: © Europese Raad

Echter, zolang de Poolse president Duda geen handtekening heeft gezet onder het arrest van het Constitutioneel (grondwettelijk) Hof is de uitspraak nog niet “uitvoerbaar” zoals dat heet. Het arrest is dus thans niet meer en niet minder dat een lelijk maar wel doeltreffend wapen geworden.

Collega Koos van Houdt analyseerde de situatie als volgt Dit verfoeilijke besluit is wellicht een laatste stuiptrekking van de zittende regering. Minister Ziobro (justitie) van de kleine gedoogpartner Verenigd Polen heeft dit afgedwongen. PiS zelf is niet sterk genoeg meer om de regie te houden. Doen ze niet mee dan trekt Ziobro zijn handen af van de coalitie, die dan zijn meerderheid in het parlement kwijt is. Doen ze wel mee, zoals nu lijkt, dan verspelen ze mogelijk het laatste restje krediet dat ze nog hadden in verwant electoraat van de in ruime meerderheid pro-Europese Polen. Kortom, ik zou het meer duiden als een kamikazeactie van een coalitie die op de laatste benen loopt. “

Collega Koos van Houdt vervolgt: “Een nieuwe coalitie onder leiding van Donald Tusk zal ook veel beter de Poolse belangen in het klimaatdebat kunnen behartigen.” Een en ander neemt niet weg dat we te maken hebben met zoals we dat in juridische termen noemen “een gewijzigde situatie”. Het arrest versus het ondertekend toetredingsverdrag waar het Verdrag van Rome van 1957 gewoon deel vanuit maakt en dus het Unierecht voorrang geeft op het Pools recht.

Polen heeft namelijk een handtekening gezet onder het initieel verdrag dat Polen deed toetreden tot de Europese Unie en dat is juist dat Verdrag van Rome. Met die handtekening, die volstrekt op een legale manier onder de toetredingsdocumenten is geplaatst werd Polen lid van van de Europese Unie in 2004. Polen heeft zich ondubbelzinnig akkoord verklaard met het beginsel dat het Europees recht altijd voorgaat op het nationale recht en heeft zich akkoord verklaard met de jurisdictie van het Europees Gerecht en het Europees hof in Luxemburg.

Polen is een traditioneel Rooms-katholiek land. Langs de weg treft u onder meer talloze kruisbeelden aan zoals hier langs de provinciale tweebaansweg van Koszalin naar Gdansk
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, Polen volgt onderhuids en achter de schermen wel rechtsregels die niet democratisch tot stand gekomen zijn en die haar grondslag eveneens in Rome vinden. Namelijk het canoniek recht, beter gekend als het katholiek kerkelijk recht ook wel “Codex Iuris Canonici” genaamd, het kerkelijk wetboek van de rooms-katholieke kerk.

Anti-abortuscampagne in de straten van het Poolse Wroclaw met als tekst “Kindje Jezus”
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Immers abortus en homoseksualiteit werden ook in het kerkelijk recht in de ban gedaan. Deze twee thema’s staan voortdurend op de politieke agenda met alle manipulatie, indoctrinatie en bemoeienis van een vreemde mogendheid zijnde het Vaticaan, van dien. Het staat in zekere zin gelijk aan als zou in het westen van Europa de islamitische sharia ruimte gegeven worden. Het verschil van inzicht over het klimaatverhaal heeft natuurlijk een heel andere grondslag, namelijk een economische. Maar moet de soep wel zo heet gegeten worden als deze opgediend wordt?

In ieder geval, de uitspraak van de Poolse grondwettelijke rechters gaat evenzeer lam omdat de uitspraak van het Grondwettelijk Hof ook nog eens in strijd is met het verdrag der verdragen, namelijk het Verdrag van Wenen van 1961 dat de internationale rechtsorde regelt inzake verdragen en het verdragsrecht.

Waarom is dit verdrag dat los staat van de Europese Unie zo belangrijk? Immers ter discussie staat de toepasselijkheid van internationale verdragen binnen een autonome rechtsorde, die feitelijk niet geheel autonoom meer is. De juridische motivatie van de Poolse rechters is in een tijdskader gestoken dat geplaatst is voor het moment dat de Polen een handtekening hadden gezet onder het toetredingsverdrag. Dat is dus een situatie van een land versus een supranationale organisatie en daarmee hebben de Polen een juridisch foefje uitgehaald. Over zaken die spelen nadat de Polen de handtekening hadden gezet onder het toetredingsverdrag is eenvoudigweg het Europees Hof bevoegd. Maar door het Unierecht en dus de bevoegdheid van het Europees Hof in vraag te stellen, is het dispuut verplaatst naar het moment voordat de handtekening onder het toetredingsverdrag geplaatst werd. Bij escalatie, dus in het geval de zaak op de spits gedreven wordt wordt het nog complexer, waarbij Polen tijd koopt zie onderstaande.

Het Vredespaleis in Den Haag, Nederland waar ook het Permanent Hof van Arbitrage zetelt Foto: © Peter-Vincent Schuld

Er is dus een geschil tussen Polen en de Europese Unie, zijnde een lichaam dat men een supranationale organisatie c.q. een internationale organisatie noemt. Maar welk Hof heeft dan de juridische bevoegdheid om te kunnen oordelen? In dat geval lijkt het Permanent Hof van Arbitrage ondergebracht in het Vredespaleis te Den Haag een aangewezen instituut. Zij heeft overeenkomstig het internationaal recht de bevoegdheid om te oordelen in dit soort van zaken.


Iedereen met wat verstand weet dat het oordeel van het Poolse Constitutioneel Hof inhoudelijk 0,0 % juridische waarde heeft. Pure provocatie.

De motivatie van het oordeel van Pools Grondwettelijk Hof houdende dat door het ondertekenen van verdragen zulks niet betekent dat Poolse rechters in laatste instantie niets meer te zeggen hebben, slaat zoals dat heet “als een tang op een varken”.

Kortom het is juridisch klungelwerk van een bende politiek gekleurde ¨kleuters”. Met deze uitspraak plaatst Polen zich niet alleen buiten de Europese rechtsorde, maar strikt genomen ook buiten de internationale rechtsorde.

Eigenlijk zegt de uitspraak in theorie en hypothetisch en dus puur in theorie en hypothetisch “Als de Poolse grondwet aangepast wordt en de Poolse grondwet het niet zou verbieden dat bijvoorbeeld mensen die niet tegen het corona-virus gevaccineerd zijn in detentiekampen geplaatst zouden kunnen te worden” de Poolse Grondwet dit niet in de weg zou staan. Hier zit de crux.

De zekerheid van de wet van vandaag, is bij aanpassing, buiten werking plaatsen of intrekking, geen enkele garantie voor de rechtszekerheid van morgen.

Het bovenstaande dystopisch voorbeeld is natuurlijk iets wat in strijd is met alle internationale rechtsregels. Ondank dat de Polen heel wat ervaring hebben met kampen op hun grondgebied, ligt het niet in de lijn van de directe verwachtingen dat er een rechtsgrond tot stand gebracht wordt door de Poolse wetgevende macht, de politiek dus, dat dit ooit opnieuw zou plaatsvinden.

Het is natuurlijk een overdreven en een extreem voorbeeld, maar gelet op de strapatsen van menig overheid gedurende de coronacrisis is de overdrijving om het duidelijk te maken echt noodzakelijk.


Eigenlijk zegt het Pools Constitutioneel Hof: “Elk verdrag dat Polen met een ander land of met een groep van landen heeft ondertekend kan de prullenmand in als het in strijd zou zijn of in strijd zou komen met de Poolse Grondwet.”.

De huidige politieke heersers in Polen hoe verdeeld dan wel saamhorig ook, hebben met een enkele slag Polen gemaakt tot een discutabele staat omdat het Poolse Grondwettelijk Hof zegt dat je kunt shoppen in de rechtsregels naarmate het Polen uitkomt. Maar wil de Poolse bevolking dit wel?

Distributie- en opslagcentrum van Panattoni, een van oorsprong Amerikaanse firma, die via het VK de sprong naar Europa heeft gemaakt en haar hoofdkwartier in Warschau heeft zitten. Het bedrijf bezit en ontwikkelt overal warehouses zoals hier nabij het Poolse Wroclaw, maar als Polen zich niet meer aan de Europese rechtsregels houdt, is dit bedrijf dan nog wel gebaat bij vestiging in Polen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

U  moet u voorstellen dat u als ondernemer zaken doet in Polen overeenkomstig Europees recht. U komt in conflict met Poolse overheidsinstanties, waarbij het Europees recht u gewoon in het gelijk stelt, maar omdat het de Polen niet uitkomt wordt u in het ongelijk gesteld door een Poolse rechter. Polen wordt hiermee een totaal onbetrouwbaar land om er investeringen te doen.

Maar het gaat verder en tast uw basale en fundamentele rechten aan die u als mens en Europees ingezetene heeft via het Handvest van de Europese Unie, maar ook op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (een zaak van de Raad van Europa,  staat los van de  EU).

Daarvan kunnen Poolse rechterlijke instanties nu zeggen “pfff het boeit ons niet want wij hebben onze eigen rechtsregels.” Zo glijdt een land in het ergste geval af tot een schurkenstaat.

Poolse brandweerwagen (in het Pools het de brandweer Straz (wacht) met toeters en bellen in de Poolse regio Silezië
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar Polen is geen schurkenstaat. Polen heeft tegen alle boze tongen in laten blijken dat het de christelijke waarde van barmhartigheid omarmt en uitdraagt. Van de rampenbestrijdingsdiensten die massaal naar buurland Wit-Rusland in colonne trokken om de Wit-Russische bevolking te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis, de massale bijstand aan Zweden ten tijde van de grote natuurbranden en de grote colonnes met Poolse brandweervoertuigen en manschappen die vanuit Polen naar Griekenland reden om de ongekende bosbranden aldaar te bestrijden. Keiharde feiten die het ontstane beeld nuanceren.

Avenida de los Europeos in Torrevieja, Spanje, of wel
de Avenue van de Europeanen , een stad waar je mensen uit gans Europa treft die om verschillende redenen hub moederland hebben verlaten.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Maar toch is de situatie zorgwekkend. We ontmoeten Anastasia, lesbisch en afkomstig uit Wit-Rusland. Ze neemt de wijk naar Poznan in Polen vanwege het anti-LHBT-klimaat in Wit-Rusland, Haar ouders, creatieven, zijn naar Litouwen gevlucht. Anastasia neemt vanuit Polen, omwille van een gelijkaardig anti-LHBT klimaat de wijk naar het Spaanse Torrevieja. Treft daar een Russische vrouw met kinderen en leven in Spanje vredig voort als een geaccepteerd en lesbisch koppel. Het kan natuurlijk niet dat mensen met een andere levensinrichting de wijk moeten nemen naar een ander EU-land.

Bord met de aankondiging dat een lokaal project mede mogelijk is gemaakt met subsidies van de Europese Unie in het Poolse Silezië
Foto:© Peter-Vincent Schuld

Polen is een van de grootste ontvangers van Europese subsidies waar men nogal blij mee is. In tegenstelling tot bij ons ziet u om de paar meter borden staan met “medegefinancierd door een bijdrage van de Europese Unie”. Uit het coronaherstelfonds is er 24 miljard euro voor de Polen gereserveerd. Maar Polen is thans op weg om te kunnen fluiten naar de centen en terecht. Immers, indien een Europese lidstaat dit soort grappen er op nahoudt, dan kan de Europese Commissie Polen voor het Europees Hof dagen en kan het Hof oordelen dat de Europese Commissie bevoegd is om te korten op subsidies aan Polen of deze zelfs helemaal stil te leggen.


Polen moet evenwel goed uitkijken wat het doet. Polen is geen vriend van buurland Rusland, die vertrouwen ze al helemaal niet. De uitspraak van het Pools Constitutioneel Hof kan evenwel aanleiding worden voor Rusland om de betrekkingen met Polen te verbeteren. Vervolgens komt de “verre vriend als het uitkomt”, de facto de Verenigde Staten om te hoek kijken en krijgen we weer extra spanningen. Want dat accepteert Rusland niet, dat nu al aanhikt tegen Amerikaanse militaire bases in Polen.

De Poolse burger moet niet veel van Rusland hebben gelet op het feit dat de Russen Polen als onderdeel van het Warschau Pact gedurende de Koude Oorlog Polen zagen als vazalstaat van de Sovjet Unie.

Het wantrouwen zit diep. Het gezegde “beter een goede buur dan een verre vriend” lijken de Polen niet te begrijpen. Of misschien toch wel en is dit hele verhaal een zuiver politiek schaakspel?

Het mag de Polen op dit moment economisch wel voor de wind gaan, maar dat is zo veranderd.

EU wetboeken
© Peter-Vincent Schuld

Juristen, magistraten (rechters) en advocaten in geheel Europa hebben liggen slapen en kunnen hun titel “meester in de rechten overdwars in hun achterste steken” . Wat een bende intellectueel gehandicapten. Dat zelfde geldt voor politici door geheel de EU. Iemand met een beetje kennis van de hiërarchie van wetgeving en kennis van het Unierecht weet dat er een dieper probleem zit.

Unierecht stelt het belang van de burger voorop en niet het belang van de de betrokken lidstaat.

De EU-lidstaten hebben heel wat boter op hun hoofd. Een minder wollige formulering over de plaats van het Unierecht en daarbij behorende rechtsmacht van het Europees Gerecht en Hof in de verdragen had reeds veel kunnen helpen.

Juristen die het Verdrag van Rome en latere verdragsteksten opstelden hebben al dan niet opzettelijk zitten slapen ter bescherming van het eigen belang van de lidstaten. Die omissie is nu als een boemerang recht terug in het gezicht gekomen van die zelfde lidstaten van de Europese Unie. Immers zij besloten en beslissen over de werking van de EU en niet de EU zelf.

We nemen even Nederland als uitgangspunt. Ik neem u even mee naar artikel 81 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, iedere Europese lidstaat heeft min of meer, al dan niet in afwijkende vorm een eigen equivalent daarop. Artikel 81 van de wet op de rechterlijke organisatie luidt:

Hoofdstuk 2. Rechtspraak
Afdeling 5. De Hoge Raad
Artikel 81
1.
Indien de Hoge Raad oordeelt dat een aangevoerde klacht niet tot cassatie kan leiden en niet noopt tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, kan hij zich bij de vermelding van de gronden van zijn beslissing beperken tot dit oordeel.
2.
Het beroep in cassatie wordt behandeld en beslist door drie leden van een meervoudige kamer, van wie een als voorzitter optreedt.

Enfin, in cassatie gaan tegen een beslissing van het Gerechtshof is geen mogelijkheid in de absolute zin van het woord.

Maar, hola, wat als de Europese rechtsregels worden geschonden? U kunt niet rechtstreeks naar de Europese rechter stappen, bestaande uit raadsheren uit andere landen die naar de zaak met andere en onafhankelijke ogen kijken. Iets wat gedurende de coronacrisis meer dan noodzakelijk is gebleken gelet op het solitair optreden van de lidstaten die recht ingingen tegen de fundamentele mensenrechten.

Zie hier het obstakel dat de rechtzoekende op zijn weg tegenkomt middels art. 81 Rechterlijke Organisatie. Het wettelijk obstakel om zonder openbare prejudiciële arbitrage antwoorden te krijgen op rechtsvragen, doet de burger groot onrecht aan.

Zicht op het Europees Hof van Justitie in Luxemburg Kirchberg dat uiteindelijk het Europees juridisch verkeer regelt
Foto: © Peter-Vincent Schuld

De rechtzoekende moet in staat zijnom zijn rechtsvraag waarin het Europees recht dus het Unierecht een rol speelt, direct voor te leggen aan het Europees Gerecht van Justitie in Luxemburg met een beroepsmogelijkheid bij het Europees hof van Justitie in Luxemburg. Advocaten, juristen en rechters die zich niet in deze stelling kunnen vinden, moeten zich afvragen of zij nog wel tot enig nut zijn in de rechtstaat.

Het argument dat “in de zoektocht naar antwoorden op rechtsvragen, het ergens afgelopen dient te zijn” , met andere woorden de nationale rechter heeft in principe het laatste woord vormt een totaal gebrek aan enig rechtsbesef en realiteitsbesef.

Wel een Europese rechtsorde tot stand brengen maar deze niet direct afdwingbaar maken middels directe toegang tot het Europees Hof is een gotspe. Let op: Het Unierecht beschermt de burger beter dat het afzonderlijk nationaal recht.

Maar het is niet de Europese Unie die deze optuiging blokkeert, het zijn de lidstaten die dit blokkeren. De eerste stappen tot opruimen van deze blokkades zijn reeds gemaakt via het Verdrag van Nice. Maar dat is al meer dan 20 jaar terug.

Advocaten, juristen en magistraten en hun ego´’s als juridisch nep-orakel liggen mede ten grondslag aan de thans ontstane situatie. Wat Polen deed is een feitelijke schending van de Trias Politica. In juridisch opzicht heeft Polen zich losgemaakt van de Europese Unie, een soort van Polexit. Maar is wat we denken te zien wel de waarheid? Is deze status quo oplosbaar of keerbaar? Daarvoor zult u eerst even meegenomen moeten worden naar een andere realiteit.

De Poolse inmiddels overleden paus Johannes Paulus II , hier op een billboard in het Poolse Koszalin heeft nog altijd een zeer grote invloed op het denken en doen van de Polen.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Het zijn de naweeën van het pausdom van Karol Wojtyla. Het land is deels oerconservatief en zo Rooms als de katholieke pedofielenkroeg genaamd De Biechtstoel. Het is niet goed te keuren dat de katholieke kerk nog steeds zoveel invloed heeft op het dagelijks leven van de gemiddelde Pool en dat het kerkelijk recht op een ondemocratisch wijze meespeelt in het wereldlijk recht.

Kerk en staat zijn in Polen dus feitelijk niet gescheiden. Er lijkt hoe opportunistisch ook, meer waarde te worden gehecht aan de zedelijke elementen in het voornoemde kerkelijk recht dan aan het wereldlijke Unierecht.

Waarvan akte met gewenst afserveren. En zoals altijd, het zijn de laaggeletterden, de simpele zielen en de leden van het wegwerp-proletariaat die zich vastklampen aan zekerheden die niet bestaan, al zijn ze gegoten in onwettige en gevat in absurdistische wetten.

Europa zal ter bescherming van de belangen van de Poolse burgers, die dreigen onder een totalitair regime te komen niets anders kunnen doen dan harde maatregelen nemen tegen Polen en dat kan zelfs leiden tot het ontnemen van het stemrecht in de raad van staats- en regeringsleiders.

Of heeft Europa nog een andere weg, een wat meer menselijke of diplomatieke weg?

Voormalig lijsttrekker van de PvdA, Diederik Samson is zieltjes aan het winnen in Coevorden, Nederland, nu zit hij als rechterhand van Europees Commissaris Timmermans op het klimaatkabinet van het voornoemd heerschap.
Foto: © Jan Sibon / Schuld

Ja dat heeft Europa. Let op! De “dictaten” van de Europese Commissie o.a. inzake het klimaat hebben qua inhoud en vorm veel weg van opgelegde Sovjet-doctrines. Dat ligt niet aan het instituut Europese Unie, maar aan de politieke kleuren die Europa thans domineren en dat zijn de politieke kleuren rood en groen. We leven in een tijd waarin de spreekwoordelijke wederopstanding en reïncarnatie van de Sovjet-boeven Lenin en Stalin hun opvolgende ziel hebben gevonden in de persoon van Frans Timmermans, Europees Commissaris belast met klimaat en zijn sidekick Diederik Samson, u weet wel die hond uit “Samson en Gert”. Oh shit, ik vergis me even, Samson is een op zich aardige gast die het niet allemaal meer in evenwicht zag vanaf zijn aanvoering van de milieugroep Greenpeace en het verstand ook niet recht hield als politicus binnen de PvdA. Maar voor de rest is het een aardige gozer.

Toch moet Polen oppassen om het conflict niet te ver te laten escaleren omdat Polen grotendeels heropgebouwd is met geld van de Europese belastingbetaler, dus ook van u. Het is niet ondenkbaar dat Europa als Polen voet bij stuk houdt, eerder verleende subsidies gaat terugvorderen.

De gemiddelde Pool weet niet waar hij zijn of haar handen aan gebrand heeft bij het stemmen in het stemhokje. Stemlokkertjes als een hoge kinderbijslag heeft de burger doen stemmen op de PiS-partij. De partij van Recht en Rechtvaardigheid lijkt een wolf in schaapskleren te zijn.

De West-Europese politiek weet niet waar het de handen aan gebrand heeft door Polen te blijven drammen en dwingen. Klimaat is geen absoluut en exact verhaal. Moraliteit en zedenleer zijn tijdsgebonden.

Natuurlijk staat Polen niet te springen om de EU te verlaten maar Polen heeft zichzelf in een interessante positie gebracht.

Immers de uitspraak kan een koevoet zijn waarmee Polen uiteindelijk kan afdwingen dat de verdeling van vluchtelingen uit islamitische landen aan haar neus voorbij gaat en sterker, dat het het volslagen dolgedraaide klimaatbeleid van de Europese Commissie een halt wordt toegeroepen.

Het is namelijk volstrekt onbetaalbaar en volstrekt niet realistisch. Diverse Oost-Europese regeringen hebben al aangegeven dat de klimaatgekte van Timmermans en consorten onbetaalbaar wordt en reeds is voor de energie verbruikende en autorijdende consument.

Daar hebben de Oost-Europese landen volstrekt een punt. Links Europa heeft Polen en andere Oost-Europese landen gepoogd te dwingen om figuren van elders op te nemen die niet inpasbaar zijn in de Europese samenleving. Ook dat probleem was oplosbaar geweest door vluchtelingen voorafgaandelijk aan de leugendetector te zetten, hun visies op de samenleving er uit te persen en voortaan geen sukkels bij de immigratiediensten neer te zetten, maar geharde politiemensen, gedragspsychologen en analisten uit de veiligheidsdiensten. Dan weet je wat je binnenhaalt en wat je voor binnenkomst weer buiten zet of in zee smijt. Had Europa die lijn gevolgd dan was Polen ook bereid geweest om te helpen.

Voor deze absolute lompheid en domheid krijgt Europa nu de rekening gepresenteerd van de Polen. Europa heeft Polen lopen dreinen om anders tegen thematiek aan te kijken terwijl het land ten dele nog niet in de fase van de zedelijke verlichting terecht is gekomen. Wat betreft het immigratiethema en de spreiding van vermeende vluchtelingen begrijpt Polen, wetende hoe zaken oostwaarts in de Kaukasus zijn verlopen en thans nog lopen, verdomd goed dat dit leidt tot ontwrichting van de samenleving.

Het gedram krijgt altijd een “retour afzender ram”. Europa tart de Polen ook nog eens door het land onder druk te zetten om de steenkool- en de bruinkoolmijnen te sluiten. Polen eist een fikse compensatie. Dit verhaal is nog niet ten einde, maar begint pas.

Arbeidskrachten: Als zeven Oekraïners bezig zijn met een paar vierkante meters plantsoen te onderhouden in Odessa, Oekraïne tegen een hongerloos en zonder eis om ramadan te houden, zijn ze aantrekkelijk om op de Europese arbeidsmarkt te komen werken.
Foto: © Peter-Vincent Schuld

Arbeidsmigratie? Veel Polen keren thans weer naar eigen land na elders centjes te hebben verdiend. Hun eigen handen vuil maken aan baantjes die de West-Europeanen niet meer wilden doen, het vermindert zienderogen. Polen verstrekt op grote schaal arbeidsvergunningen aan mensen die wel willen werken zoals de Oekraïners die thans in Polen hun laag geschoolde job vinden die beter betaald wordt dan in Oekraïne en een christelijke achtergrond hebben. Voor de Polen niet onbelangrijk. Lieden die lid zijn van de Ramandan-club zijn voor de Polen niet productief genoeg in de laaggeschoolde arbeid. Onder meer het religieuze vasten zorgt voor ondernemerslasten.


Laat er geen misverstand over bestaan, de Poolse rechtsstaat dient als de duvel hersteld te worden, maar wel met de rekening die onder meer terecht moet komen op het bordje van die andere kerkleider, paus Klimatus alias eurocommissaris Frans Timmermans. Begint het u nu te dagen hoeveel schade deze Timmermans de burger en de economie en dus de stabiliteit berokkent?

Polen en Europa liggen nu  op ramkoers, maar wie gaat er als eerste vol op de rem? Inderdaad, de Poolse burger.

Wat mij betreft kunnen de Polen mij niet worden gestolen.